top of page
Projektbeskrivning

Målet med projektet är att - med ett tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder - estimera den socioekonomiska potentialen för elbilsägare att agera flexibilitetsresurs i lokala elnät samt att utveckla en prismodell och mobilapplikation som främjar flexibilitet i efterfrågan på el för ändamålet elbilsladdning.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Andelen elbilar i Sverige måste öka för att påskynda övergången till ett helt fossilfritt energisystem. Om elbilarna inte laddas på ett smart sätt kan de emellertid bidra till effekt- och kapacitetsbrist i elnätet.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för elbilsparkörer att anpassa laddningen till det lokala elnätets effektbehov och därmed bana väg för dem som leverantörer av flexibilitet. Målet med projektet är dels att bidra till den samlade kunskapen om elkonsumenters roll i framtidens hållbara energisystem i allmänhet samt elbilsägares drivkrafter och hinder att bidra till upprätthållandet av den lokala effektbalansen i synnerhet, dels att med utgångspunkt från den kunskapen utveckla och testa en prismodell och mobilapplikation för ändamålet nätnytta och efterfrågeflexibilitet i den elektrifierade transportsektorn.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Kommuner, elnätsbolag, förvaltare av parkeringshus och mobilitetshus samt myndigheter.

Länkar
Medier
sladdar.png

Dansmästaren - Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Sammanfattning

Projektnamn

Dansmästaren - Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2022-09-30

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

RISE AB, Stuns Stiftelse Upsala Science Park, Uppsala Parkeringsaktiebolag, Uppsala Universitet

Webbplats

bottom of page