top of page
Projektbeskrivning

Elnätsutveckling är ett politiserat område varför detta projekt fokuserar på de institutionella förutsättningarna, snarare än de teknologiska, för att anpassa regionala och lokala elnät till framtidens behov. Målet med projektet är att bidra till en ökad samordning av elektrifieringen genom analyser av hur statliga styrmedel kan skapa incitament för en utveckling av elnäten samtidigt som andra samhällsmål, som till exempel miljöhänsyn, inte motverkas.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

När klimatomställningen ska genomföras kommer samtidigt efterfrågan på el och andelen variabel elproduktion öka. Det kommer att påverka såväl elsystemets konstruktion som funktion och skapa stora utmaningar. Den utmaning det här projektet främst ska utforska är hur politik och planering ska kunna hantera målkonflikter mellan miljö, leveranssäkerhet och ekonomi på ett sätt som möjliggör effektiva och välfungerande system samtidigt som en bred acceptans i samhället säkras.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Det övergripande syftet med projektet är att öka förståelsen för de institutionella aspekterna som finns för att anpassa elsystemet, i synnerhet de regionala och lokala elnäten, till de krav som ökad elektrifiering och ökad andel variabel elproduktion ställer. Utifrån denna förståelse kommer projektet kunna bidra med beslutsunderlag inför framtida energipolitiska beslut och stöd till utveckling av lämpliga styrmodeller.

Mer specifikt är målen för detta projekt att: skapa ökad kunskap kring olika sätt som elnät kan regleras och hur regleringen beror på institutionell kontext; belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik; bidra med en ökad teoretisk förståelse för institutioners betydelse för utveckling av stora tekniska system; identifiera de viktigaste, institutionella, hindren för en anpassning av elnäten i en svensk kontext; samt föreslå lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät samt identifiera potentiella avvägningar och konsekvenser med olika policyval.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Myndigheter, forskare, elnätsbolag, energibolag, kommuner

Länkar
Medier
sladdar.png

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

Sammanfattning

Projektnamn

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

Status

Pågående

Varaktighet

2020-04-01

2024-05-31

Organisation

Lunds universitet

Projektledare

Karin Ericsson

Involverade aktörer

Lunds universitet

Webbplats

bottom of page