top of page
Projektbeskrivning

Västra Götaland står inför tredubblad elanvändning och stora tillkommande effektbehov – flexibilitetslösningar kan möjliggöra snabbare omställning till fossiloberoende men fler aktörer behöver vilja och kunna bidra.
Fyrbodal är en representativ region med diversitet som inkluderar elektrifiering av energiintensiv industri ex. Preem, hög transportintensitet ex. Norgeflöde, många nyetableringar och plats för fler. ”Fyrbodal för framtidens flex” kommer leverera direkt nytta samt ha hög replikerbarhet av projektresultat.
Starka aktörer agerar nu för samverkan inom reella case, identifierade i förstudie, för att genom industriell forskning, innovationsledning och ökat nyttiggörande nå mål såsom:
- Utveckla lokala flexlösningar med kommunala/regionala samhällsplaneringsperspektiv (Governance).
- Möjliggöra en stor etablering (Greenfield) med minimal ökning av effektuttag i Lysekil.
- Minska 10% av toppeffekt med tillämpning i etablerat (Brownfield) industriområde/blandstad i Trollhättan

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Grundläggande utmaningar för framtidens elsystem är kända och behovet av flexibilitetslösningar ökar. Ett fossilfritt samhälle innebär en stor omställning, i synnerhet för industri och transporter, där elektrifiering är en möjliggörare för olika verksamheters utveckling och nya etableringar. Prognoser pekar på en fördubbling av framtida elanvändning till 2050 för Sverige, men en tredubbling redan till 2045 i industritunga Västra Götaland. Fyrbodal är en representativ region med diversitet som inkluderar elektrifiering av energiintensiv industri ex. Preem, hög transportintensitet ex. Norgeflöde, många nyetableringar och plats för fler. ”Fyrbodal för framtidens flex” kommer leverera direkt nytta samt ha hög replikerbarhet av projektresultat.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Syftet är att stärka aktörers kunskap och öka samt förtydliga rådigheten kring flexibilitet i elsystem. Detta gäller inte bara energibolag utan även användare och övergripande samhällsplanering. Det övergripande målet är att öka kunskap och förståelse om processer och metoder för ökad flexibilitet i el- och energisystem. Projektet ska utveckla och förbättrade affärs- och samhällsmodeller för ökad elektrifiering med och genom flexibilitet. Detta genom de olika casen: Samhällsplanering för lokal flexibilitet (hela Fyrbodal), Living lab flex i mini-staden (i Trollhättan etablerat industriområde i blandstad) och Flexpotential i mega-etablering (Lysekil). Projektet innefattar kunskapshöjande aktiviteter, test och analys på verkliga platser och integrerar politik, planering, affärsmodeller och investeringar. Som stöd kommer forskning och innovationsledning kopplas för att implementera och nyttiggöra befintlig kunskap och öka nyttiggörandet på längre sikt efter projektets slut.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Målgrupper är energi- och elnätsbolag, kommuner, industri och fastighetsbolag. Andra verksamheter som både kan bidra till och dra nytta av ökad flexibilitet är sekundära målgrupper.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Fyrbodal för framtidens flex

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Organisation

Innovatum Progress AB

Projektledare

Magnus Kuschel (Projektledare)
Rickard Waern (Projektstöd)

Involverade aktörer

Innovatum Progress AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Fyrbodal för framtidens flex

bottom of page