top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till att lösa problem som kan uppstå i elnätet i framtiden, till exempel på grund av småskalig produktion av solel och laddning av elfordon, på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med traditionella nätförstärkningar. Konkret ska projektet undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att ersätta eller skjuta upp nätinvesteringar med hjälp av ett batterilager, ur ett tekniskt, ekonomiskt och aktörsperspektiv, samt vilka sekundära nyttor ett energilager kan bidra med till elsystemet.

Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet?

Sammanfattningsvis har batterilager en stor potential att kunna bidra på olika sätt i elnätet. Detta har demonstrerats och testats i ett flertal projekt världen över, och batterilager kan på vissa marknader konkurrera.

För att batterilager, nya tekniker och affärsmodeller som möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av elnätet ska få en chans att introduceras behövs förutsättningar att konkurrera på lika villkor med traditionella investeringar. Här behövs både mer fokus på FoU, en modernare reglering och lagstiftning som uppmuntrar effektivisering samt modiga personer som tar ansvar för att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.

I den fallstudie som gjordes i projektet visade sig investeringskostnaden i batteriet bli väsentligt högre än kostnaden för kabeluppgraderingen. Batteriet användes dock endast under ett mycket begränsat antal timmar per år. Utnyttjandegraden var ca 5% av den totala kapaciteten i simuleringarna, vilken används för att avhjälpa spänningsproblematik i nätet under vinterhalvåret, perioden november till februari. Det betyder att batteriet har kapacitet att användas till stödtjänster resterande tid.

Vad är nästa steg för att ta forskningsresultaten vidare?

Ytterligare frågor som identifierats som intressanta att utreda vidare i detta projekt är affärsmodeller, ägarskap, avtal och marknader. Det finns dock ingen fortsättning planerad i nuläget då vi inte fick finansiering för detta.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Kanske framför allt nätägare, myndigheter, politiker, batterileverantörer men egentligen alla aktörer i energibranschen.

Länkar
Medier
sladdar.png

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Sammanfattning

Projektnamn

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-05-01

Organisation

Power Circle AB

Projektledare

Anna Wolf 

Involverade aktörer

Power Circle AB

Webbplats

bottom of page