top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att kartlägga tre saker i) den tekniska, ekonomiska och sociala flexibilitetspotentialen; ii) det värde och den påverkan som flexibilitet kan ge på det lokala elnätet; samt iii) hinder och incitament för aktörer som vill bidra med flexibilitet på olika marknader. Projektet kommer även analysera olika aktörers incitament, hur olika användningsområden för flexibilitet samspelar samt vilka målkonflikter som finns mellan dessa. Projektet förväntas bidra med ny kunskap, underlätta investeringsbeslut och analyser, frigöra mer flexibilitet till elsystemet samt bidra till att flexibilitetsresurser utnyttjas mer effektivt.
Projektet är ett tvärvetenskapligt samverkansprojekt mellan akademi och bransch. Nära knutet till projektet finns en referensgrupp med deltagare från hela värdekedjan för flexibilitet, och stort fokus kommer att läggas på att diskutera och kommunicera resultat och inriktning med relevanta målgrupper löpande under projektets gång.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Potential, värde och målkonflikter för nya flexibilitetsresurser

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-01

2025-09-30

Organisation

Power Circle AB

Projektledare

Anna Wolf

Involverade aktörer

Power Circle AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Potential, värde och målkonflikter för nya flexibilitetsresurser

bottom of page