top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska öka kunskapen och bidra till utvecklingen av tandemsolceller baserade på organiska material och perovskitmaterial. Projektet kommer att utforska möjligheter att öka verkningsgraden och minska förlusterna med hjälp av att bland annat variera bandgap och komposition samt med spiro-OMeTAD som håltransportlager.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Effektiviteten för enkelskikts omvandling av solenergi (PCE) hos perovskitsolceller ökar över tiden, men det är osannolikt att den kommer att överstiga den praktiska PCE-gränsen på 27% på cellnivå under de kommande åren. Ett effektivt sätt att övervinna denna begränsning är att använda en flerskikts (tandem) arkitektur, där ljusabsorberande material med olika bandgap kan staplas i en enda cell. Detta projekt syftar till att öka enhetseffektiviteten för perovskit/organiska tandemceller samtidigt som man bibehåller deras kommersiella konkurrenskraft för att minska de nivellerade kostnaderna för solenergi (LCOE), vilket ökar fotovoltaikens (PVs) marknadspåverkan.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målen med detta projekt är att uppnå en PCE på över 26% i mindre enheter och över 20% i större moduler. Vi avser att uppnå dessa mål genom att tackla följande specifika utmaningar:
Minska spänningsförlusten genom att utforma effektiva strategier för laddningsskiljning/extraktion. Minska optiska och elektriska förluster genom att fastställa de bästa sammanlänkande lagren. Visa stora moduler genom ett industriellt samarbete med Epishine AB och LinXole AB. Öka livslängden för enheterna genom att utveckla nya stabiliseringsstrategier för aktiva skikt, transportlager och sammanlänkande lager.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Målgrupperna för projektresultaten är forskarsamhället som arbetar med solenergi, solcellsföretag och även användarna av solenergi.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Perovskit/organiska tandemsolceller för framtidens elsystem

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Organisation

Linköpings Universitet

Projektledare

Feng Gao

Kontakt

Feng Gao, feng.gao@liu.se

Feng Wang, feng.wang@liu.se

Involverade aktörer

Linköpings Universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Perovskit/organiska tandemsolceller för framtidens elsystem

bottom of page