top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska bidra till ökad kunskap om systemeffekter av ökad produktion och användning av fossilfri vätgas och elsystemets roll som möjliggörare av ökad fossilfri vätgasanvändning. Systemeffekterna kommer analyseras genom tekno-ekonomiska analyser i kombination med en syntes av resultat från bland annat Energiforsks pågående forskningsprogram ”Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen”. systemeffekter av ökad produktion och användning av fossilfri vätgas.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Genom att nyttja viktiga resultat från aktuell, relevant forskning och utveckling som sker i Sverige och internationellt idag, syntetisera och vidareutveckla dessa, kommer det här projektet att ge förståelse för hur den samlade marknaden för vätgas och elektrobränslen kan utvecklas framöver och vilka teknoekonomiska konsekvenser som detta kan få för det svenska och nordeuropeiska elsystemet. Det blir även möjligt att analysera hur de olika marknaderna påverkar varandra och energisystemet som helhet. Likaså kan möjligheter till samverkan och potentiella fallgropar identifieras.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen om möjligheter och utmaningar för elsystemet med ökad produktion och användning av fossilfri vätgas och elektrobränslen. Målet är att via projektet erhållen kunskap och kompetens starkt ska bidra till Sveriges förmåga att utveckla ett robust, leveranssäkert och resurseffektivt energisystem, där 100% fossilfri elproduktion är möjligt och elsystemet utgör navet i en hållbar samhällsutveckling av flera sammankopplade sektorer

Projektmål:
1. Ökad kunskap, kompetens och förståelse för vilken roll vätgas och elektrobränslen kan få i omställningen av energisystemet och andra samhällssektorer, och hur olika vägval gällande bl.a. lokalisering av och storlek på elektrolysörer och lager, samt vätgasimport och -export, påverkar möjligheten att nå Sveriges energi och klimatmål, energisystemkostnaden och effekter på elpriset i Sveriges fyra elprisområden.
2. Ökad kunskap och förståelse för den tekniska och ekonomiska potentialen som elektrolysbaserad vätgas kan få för elsystembalansering genom energilagring och Power to X (t.ex. elektrometan eller vätgasdrivna gasturbiner som spetslastresurs).
3. Samverkan och samarbete mellan universitet och olika näringslivsaktörer där forskningsresultat och erfarenheter från verkligheten möts och ökar möjligheten till resurseffektiva sektorkopplingar och relevant lagstiftning.
4. Syntes av aktuell och relevant forskning kring vätgas och elektrobränslens roll i energi- och klimatomställningen.

Exempel på frågeställningar som projektet ämnar besvara är bl.a.:
1.Hur kan vätgaslösningar bidra till ökat samspel i energisystemet och möjliggöra ett robust, leveranssäkert och fossilfritt elsystem?
2. Vilken kostnadsoptimal produktionsmix möter elbehovet till vätgas för olika scenarier och vilka investeringar i elsystemet behövs? Hur påverkas effektbehovet?
3. Vilka blir konsekvenserna för elpriset i de svenska elprisområdena i de olika scenarierna?
4. Hur kan olika vätgaslösningar bidra till elsystembalansering? Analys av tex flexibel produktion och användning, vätgaslager, decentraliserad/centraliserad vätgasproduktion, Power2X (tex elektrobränslen eller vätgasdrivna gasturbiner) samt import/export av vätgas och elektrobränslen.
5. M.fl.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Projektet ska ge kunskap till såväl näringslivsaktörer som myndigheter och beslutsfattare att i sina olika befattningar planera och skapa förutsättningar för resurseffektiv och sektorkopplad produktion, distribution och användning av vätgas i Sverige på lång sikt.

Sammanfattning

Projektnamn

Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen – En system- och syntesstudie om vätgas och elektrobränslens roll i framtidens sektorkopplade energisystem

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Produktions- och elnätsplanering

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Julia Renström

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen – En system- och syntesstudie om vätgas och elektrobränslens roll i framtidens sektorkopplade energisystem

bottom of page