top of page

Skånes elbehov och vätgasens framtida roll i elsystemet var teman på SamspEL Arena

Vilken vision finns framåt för Skånes elförsörjning? Hur arbetar aktörer med effektfrågan i regionen? Vilken potential har vätgas inom olika användningsområden och hur arbetar näringsliv och akademi för att möjliggöra det? Dessa frågor är ett axplock av det som diskuterades på SamspEL Arena den 8 december.


Utvecklingen av elbehovet i Skåne

Diskussionerna under seminariets första session kretsade mycket kring nuläget i Skåne, hur el- och effektbehovet kan komma att utvecklas och efterfrågeflexibilitetens roll. Sara Färling Tynelius från Region Skåne berättar att Region Skånes tog initiativ till Skånes Effektkommission i början av 2021. I dagsläget består kommissionen av aktörer med förankring i Skåne som arbetar med att förbättra effektsituationen, bland annat kommuner, energi- och elnätsbolag . Bland annat har en ambitiös vision satts där självförsörjningsgraden av el i Skåne ska förbättras från dagens ca 20 % till 50 % år 2030.


Erik Häggsgård från Kraftringen Nät AB berättade att de som elnätsbolag i nuläget jobbar med att installera ny teknik för att samla in data och öka sin förståelse om belastningen i nätet och förändring av typlaster. Tillsammans med Region Skåne, EON, Öresundskraft och RISE utvecklar Kraftringen även ett verktyg för att göra detaljerade prognoser för utvecklingen av elbehovet på regional nivå. Målet är att alla elnätsbolag i regionen ska använda samma metodik och att detta ska underlätta nätplaneringen. I projektet delas Skåne in i kvadratkilometer stora områden och hänsyn tas till bland annat typ av kunder, väderprognoser, befolkningstillväxt och kommuners ambitioner i varje ruta.


Ett alternativ till nätutbyggnad är användandet av flexibilitetsresurser. Jonas Persson från Malmö Stad gav en introduktion till det SamspEL-finansierade forskningsprojektet CLUE – koncept, planering, demonstration och replikering av lokala användarvänliga energisamhällen. Syftet med projektet är att undersöka hur samverkan mellan aktörer i staden kan bidra till ökad flexibilitet och att jämföra teoretisk flexibilitetspotential mot verkligt utfall i fyra demonstrationer. Projektet har även beräknat att om de demonstrerade flexibilitetsåtgärderna skulle användas i stor skala i Malmö, så skulle 10–15 % av lokalnäts abonnemang mot överliggande nät kunna reduceras till år 2030 och 15–20% till år 2040. En annan teoretisk studie som RISE har gjort visar att flexibilitet har lika stor potential att bidra som lokal elproduktion i Malmö år 2030 under topplasttimmen.


Vätgasens roll i framtidens energisystem

Under seminariets andra session diskuterades vätgasens roll i transportsektorn, som långtidslagring av energi och för industriella applikationer. Johan Leirnes från Siemens Energy berättar att det SamspEL-finansierade projektet Zero emissions hydrogen turbine centre (ZEHTC) syftar till att förstå och demonstrera hur gasturbiner drivna av vätgas kan användas tillsammans med batterier som flexibel resurs i elsystemet. Analyser gjorda i projektet visar på att användningen av vätgas till el kan sänka systemkostnaden med upp till 16 %. En av slutsatserna från projektet är att energisystem som har en stor del vindkraft har stor nytta av vätgas som energilager, medan system med en stor andel solkraft har ett större behov av batterier. Detta på grund av att vindkraftens variationer kan löpa över flera dagar, medan solkraften framför allt varierar inom dygnet.


Jenny Lindborg från RISE presenterade dagens tredje SamspEL-finansierade projekt Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller. I projektet har en vätgastankstation modellerats för skapa förståelse kring tankstationens fulla potential. Jenny berättar för oss att det finns potential att utnyttja restflöden och stötta elnätet för att skapa fler intäktsströmmar. Vätgastankstationen kan bidra med elnätsnytta genom frekvensreglering och kapa effekttoppar. På lokal nivå finns det möjlighet att utnyttja restflöden, såsom spillvärme och syrgas, men möjligheterna varierar utifrån tankstationens geografiska placering och intresse från lokala aktörer.


Seminariet gästades även av två vätgasfokuserade forskningssatsningar: dr. Cecillia Wallmark, verksamhetsledare vid Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden (CH2ESS) och Selma Brynolf, medverkande forskare vid Teknologier och innovationer för en framtida hållbar vätgasekonomi (TechForH2). De fyra talarna diskuterade därefter regulatoriska, ekonomiska och tekniska utmaningar som behöver adresseras för att uppnå vätgasens fulla potential. Bland annat finns det ett behov av regelverk för hur handel ska ske med vätgas i Europa. På nationell ni efterfrågas det regelverk och standarder som är specifika för vätgas med fokus på hur den ska hanteras, produceras och lagras. Många väntar också på definitionen av förnybar vätgas i förnybarhetsdirektivet.


När det kommer till vätgasprojektens ekonomi behövs större politisk säkerhet och bättre förståelse för vilken ersättning som kan fås för nyttor såsom flexibilitet mot elnätet och restprodukter. Kostnaden behöver dessutom gå ner och energieffektiviteten öka längs hela värdekedjan, samtidigt som frågor kring hur vätgasen bäst ska lagras behöver lösas.


I Sverige är det idag framför allt industrin och de tunga transporterna som driver på utvecklingen. Det är dock tydligt att vätgasen på samma sätt som el kommer bli en allt viktigare energibärare och potentialen till synergieffekter mellan de olika användningsområdena är stor.


Avslutningsvis flaggade Energimyndigheten för nyligen öppnade utlysningar på temana Resilient och trygg elförsörjning och Framtidens flexibla elsystem. Utlysningarna stänger i februari.


Material från seminariet

Du kan se seminariet i efterhand här.


Om SamspEL Arena

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. SamspEL Arena riktar sig till den breda energibranschen, och syftar till att i en branschkontext sprida kunskap från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL.

Här kan du ta del av inspelningar från tidigare SamspEL Arena om konsumentens roll i elsystemet, flexibilitet, digitalisering av elnäten, solel och elkvalitet. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om forskningsprojekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL.Commentaires


bottom of page