top of page

UTLYSNING 2 SEPTEMBER: Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Ansök senast 2 september.


Nu kan projekt som syftar till att skapa nätverk med en eller flera internationella partners utanför Europa vars syfte är att formulera gemensamma projektidéer för att uppfylla Agenda 2030 få finansiering. Utlysningen syftar till att att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till måluppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen. Samt att ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa initiera och utveckla nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer.


Utlysningen är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte och Vetenskapsrådet i samverkan med Sida och sker inom ramen för myndighetssamarbeten Intsam, Finansieringen avser nätverkande aktiviteter och är inte avsett att finansiera forskningsprojekt- och innovationsprojekt. Ambitionen är att forskarna i de nätverken ska kunna söka medel för gemensamma forsknings- och innovationsprojekt i kommande nationella och internationella utlysningar.


Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid universitet, högskola, och forskningsinstitut. Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som vill samverka internationellt i syfte att bidra till att nå målen i Agenda 2030.

Information finns på Energimyndighetens hemsida.

Fullständig informations finns på Formas hemsida.

Comments


bottom of page