top of page

UTLYSNING 8 JUNI: Bidra till kunskaps- och kompetensutveckling för framtidens elsystem

Ansök senast 8 juni.


Utlysningen riktar sig till projekt som antar utmaningen att öka kunskapen och stärka kunskapen inom programmets forsknings- och innovationsområden: Smarta elnät, framtidens elmarknad, lagra energi, resurseffektiv användning, fossilfri elproduktion såsom vindkraft, solel, havsenergi, vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och annan elproduktion. Projektet ska bidra till att ett eller flera av programmets sex utfallsmål uppnås:

  • Marknad och flexibilitet Elmarknaden är effektiv, välfungerande, drar nytta av digitaliseringens möjligheter och möjliggör flexibilitet hos aktörerna. Den svenska marknaden är attraktiv för investeringar från andra länder.

  • Samspel i energisystemet Elsystemet samspelar med andra sektorer såsom transport-, industri- och jordbrukssektorn och bidrar till hållbara samhällen, städer och landsbygd.

  • Infrastruktur, elproduktion och försörjningstrygghet Sveriges elsystem är en del av ett välintegrerat europeiskt system som möjliggör 100 procent förnybar el. Elsystemet har hög leveranssäkerhet och bidrar till ökad försörjningstrygghet.

  • Social hållbarhet och inkludering Elsystemet möter behoven hos olika delar av samhället. Alla människor är inkluderade och får möjlighet att påverka omställningen av elsystemet.

  • Ekologisk hållbarhet och klimat Elsystemet är klimatneutralt, resurseffektivt och ekologiskt hållbart med stor andel cirkulära flöden. Elsystemet har spelat en nyckelroll för att utsläppen av växthusgaser har minskat kraftigt inom energisystemet.

  • Konkurrenskraft och innovationer Sverige är världsledande på flera områden inom elsektorn och exporterar hållbara innovationer, produkter, tjänster och kunskap som bidrar till ett hållbart energisystem globalt.

I denna utlysning ska universitet, högskolor eller forskningsinstitut vara huvudsökande. Medsökande kan Företag, offentlig sektor och övriga aktörer med anknytning till forskningsområden inom utlysningen.


Projektet kan starta mellan 1 februari 2023 och 1 maj 2023 och som längst pågå till 31 december 2027 (5 år) samt få finansiering på max 6 miljoner kronor per projekt.

I maj hålls två informationsmöten:

  • 5 maj, kl 12:00-13:00, via Teams (svenska)

  • 17 maj kl 12:00-13:00, via Teams (engelska)


Mer informations finns på Energimyndighetens hemsida.

コメント


bottom of page