Affärsmodeller för elmarknaden

FlexGrid - Affärsmodeller och teknisk demonstration för stora (batteri) energilagringsbaserade nätflexibilitetstjänster

ett projekt som genomförs av Power2U Sweden med Maksym Kunytsia som projektledare.

Projektet syftar till att undersöka nya tillvägagångssätt för strukturen av äganderätt av batterilagringssystem och verifiering av affärsmodeller för "batteri-som-en-tjänst" där klienten, i detta fall en nätägare, inte är en direkt ägare av batterilagertillgången. Vidare syftar projektet också till att genomföra en demonstration av teknisk kapacitet för batterilagringssystem (med återanvända batterier) som en effektiv lösning av överbelastningsproblem i elnätet i samband med effektbrist i distributionsnät och begränsat värdskapacitet i elnätet för förnybara energikällor.

Honor-Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

ett pågående projekt som genomförts av Foreseeti med Joakim Nydren som projektledare.

Projektet syftar till att utveckla, demonstrera och utvärdera en cybersäker IKT –infrastruktur som skall stödja driften av en marknadsplats för energiflexibilitet från multipla energisegment. I projektet kommer bland annat en specifikation för ett säkerhetsanalysspråk inriktat på styr- och automationssystem tas fram tillsammans med en referensmodell för liknande IKT-infrastrukturer inom smarta energisystem. Projektet kommer även att ta fram designförslag för förbättrad säkerhet i projektets demonstrationsmiljö. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till energiomställningen med nya tekniker, systemtjänster och marknadsmodeller som skapar mervärden för elsystemets aktörer.

FIWARE för Smarta nät-plattform

ett pågående projekt som genomförts av E.ON med Robert Westin  som projektledare.

Projektet syftar till att vidareutveckla en standardiserad mjukvaruplattform som kan stödja interoperabilitet för att tillgängliggöra tekniker och tjänster för smarta nät. En molnbaserad, serviceinriktad och öppen plattform (Smart Energy Platform, SMEP) ska vidareutvecklas med mål att stödja nya affärsmodeller för olika smarta energiapplikationer.

Nya affärsmodeller i elnätet

ett pågående projekt som genomförts av Sustainable Innovation med Joachim Lindborg  som projektledare.

Syftet med projekt är att konstruera och utvärdera, teoretiskt och fysiskt, innovativa affärsmodeller som gynnar integrationen av distribuerade förnybara energiresurser i distributionsnätet genom att uppnå ett ekonomiskt och tekniskt optimum på samhällelig nivå utifrån tre scenarier.

E-Regio

ett pågående projekt som genomförts av KIC InnoEnergy med Fredrik Billing  som projektledare.

Projektet syftar till att demonstrera och utvärdera olika koncept för smarta energitjänster på lokala marknader vid olika pilotplatser i Norge, Sverige och Tyskland. Den aktuella ansökan avser det svenska delprojektet där tekniska koncept och affärsmodell för en ny typ av lokal energisystemoperatör, s.k. Local System Operator (LSO), utvärderas tillsammans med en ny innovativ marknadsplats där energiprosumenter kan handla med flexibilitet, lokal produktion och lagringsresurser. Den svenska piloten är ett påbyggnadsprojekt av projektet CODES som genomförs delvis parallellt med det aktuella projektet och som också erhåller stöd från Energimyndigheten.

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

ett pågående projekt av Kungliga Tekniska Högskolan med Lars Nordström  som projektledare

Projektet avser undersöka standardiserat utbyte av information mellan aktörer gällande tex tid, storlek, aktivering av bud etc. Projektets mål är att utveckla automatiska metoder för semantiskt korrekt översättning av data som utbyts på marknaden till den kommunikation som krävs för aggregering och aktivering av flexibla resurser. Utmaningen ligger i att utveckla språk för automatisk översättning av abstrakta marknadsmeddelanden till konkreta tekniska aktiveringar och testa prestanda och säkerhet i dessa.

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

ett pågående projekt av Umeå universitet med Runar Brännlund  som projektledare

Det övergripande målet med projektet är att bidra till effektiv utformning av prissättningsmekanismer på el i syfte att möjliggöra ett elproduktionssystem dominerat av förnyelsebar energi . Ett viktigt inslag i utformningen av sådana prissättningsmekanismer är att de ska ge incitament för hushållen att anpassa sin konsumtion efter tillgången på el, vilket möjliggör mer intermittent elproduktion i systemet. Det föreslagna projektet syftar till att bidra med ny kunskap inom energiekonomi avseende hushållens beteende inklusive underlag som är relevanta för policybeslut och marknadsdesign på elmarknaden.

Utveckling och validering av ny energiaktör (LSO) och teknisk plattform för energitjänster (ESP)

ett avslutat projekt av KIC InnoEnergy Sweden AB med Fredrik Billing  som projektledare

Projektet syftar till att utveckla och validera en funktionell version av en energitjänsteplattform (ESP) som kopplar slutanvändarnas lokala energisystem (inom en byggnad) till det tillhörande elnätet och det övriga energisystemet. Detta tillsammans med det koncept man utvecklat för en ny aktör, lokal systemoperatör (LSO) och en validering av LSO-organisationen med mål att nå en snabbare marknadslansering av LSO.

Rund ikon 1 Affärsmodeller.png

Nyheter

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle AB - Torsgatan 11, plan 8 - 111 23

Stockholm - info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png