Elanvändare i samhället

Systemintegrering för ökad förnybar elproduktion: organisatoriska möjligheter och hinder

ett pågående projekt av RISE med Niklas Fernqvist som projektledare

Projektet ämnar att förstå förutsättningarna för energiföretagen att ökad andel förnybar produktion genom balansering av elsystemet med systemintegrering. Genom att studera företagen och deras samverkan kan möjligheter och hinder för systemintegrering identifieras. Målet är att bidra med kunskap om förutsättningarna för en ökad andel förnyelsebar elproduktion. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar en relevant fråga för omställningen till ett elsystem med helt förnybar elproduktion eftersom det kan leda till ökade förutsättningar för företagen i denna omställning

Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem

ett pågående projekt av Chalmers Tekniska Högskola AB med Erik Ahlgren  som projektledare

Projektet avser att kartlägga kopplingar mellan enskilda prosumenter, prosumentgrupper, kommunaktörer samt energibolag, och effekterna av dessa kopplingar på var och en av dem, samt på det övergripande elsystemet. Det övergripande elsystemets tekniska, ekonomiska och samhälleliga aspekter kommer att beaktas. Resultatet kommer att bli en kartläggning av dessa kopplingar med ett beaktande av de tekniska, sociala och politiska aspekterna av aktörernas interaktioner, och en konceptuell deltagandemodell för samarbete mellan kommunens aktörer, prosumentgrupper och energibolag.

Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMP.

ett pågående projekt av Kungliga Tekniska Högskolan med Daniel Månsson  som projektledare

I detta projekt undersöks möjligheten att förbättra integriteten för prosumenter genom att använda realistiska energilagringsystem för att fysiskt ändra konsumtionsmönstret hos prosumenten samt vilka integritetsmått som är bäst lämpade.

On, off eller mittemellan i flerbostadshus

ett avslutat projekt av Uppsala universitet med Cajsa Bartusch  som projektledare

Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om passiva prosumenters roll i det smarta elnätet och att utveckla en modell för bedömning av de miljörelaterade konsekvenserna av lokala energisystem med solelproduktion och energilagring. Syftet med projektet är att studera om och i så fall hur de som bor och arbetar i ett mikronät, i detta fall i en grupp fastigheter, interagerar med det i den meningen att de bidrar till att optimera egenanvändningen av solelen samt vilken effekt ekonomiska incitament och återkoppling på energianvändningen och dess miljöbelastning har på efterfrågeflexibiliteten.

Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

ett pågående projekt av Linköpings Universitet med Harald Rohracher  som projektledare

Projektet syftar till att studera hushållskunder som riskerar att hamna i utanförskap, vid implementering av smarta elnät och tjänster kopplat till detta, på grund av att de inte representerar gängse föreställning om kunden som en användare som bidrar till det smarta nätets funktionalitet. Projektet ska resultera i strategier för att dessa grupper ska bli mer delaktiga i de tjänster som smarta elnät erbjuder.

Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

ett avslutat projekt av Rise Research Institutes Of Sweden AB med Magdalena Boork  som projektledare

Projektet avser att med ett tvärvetenskapligt angreppssätt genomföra en socio-teknisk studie i anslutning till den pilot med ett nätanslutet batteri som Vattenfall genomför på ett lantbruk med solelproduktion. Genom att komplettera analysen av piloten med ett användarperspektiv så väntas projektet bidra till en bredare kunskap om batteriers möjlighet att skapa mervärde till lokal solelproduktion i lantbruk. Projektet genomför användarstudier för att identifiera drivkrafter och hinder med batterier och solel, samt kommunicera projektet gentemot intresseorganisationer och allmänhet.

Värdeskapande affärer: Företagens entreprenöriella egenskaper och dess påverkan på det teknologiskta innovationssystemet

ett pågående projekt av Rise Research Institutes Of Sweden AB med Niklas Fernqvist  som projektledare

Projektet syftar till att på ett nytt sätt bidra till kunskapsutvecklingen genom att, med en fenomenologisk ansats, studera de stora elproducerande företagens besluts- och lärandeprocesser och deras upplevelse av sin förmåga att skapa värde inom ett framtida nytt och smart elnät. Projektet har sin utgångpunkt i företagens entreprenöriella egenskaper och hur dessa påverkar utvecklingen av det teknologiska innovationssystemet.

Rund ikon 1 Affärsmodeller.png

Nyheter

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png