Flexibilitet, energilager och elfordon

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

ett projekt som genomförs av Vattenfall med Monica Löf som projektledare.

Projektet avser att utveckla en avancerad styralgoritm för flexibilitet och lagring som möjliggör för batterier att leverera nätnytta, utöver sin primära användning med att kapa effekttoppar och flytta energikonsumtion för elkonsumenten.

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

ett pågående projekt som genomförs av Siemens med Annah Håkansson som projektledare.

Projektets primära syfte är att i ett samverkansprojekt bygga en pre-kommersiell demonstrationsanläggning i ett större köpcentrum, för att visa hur ett virtuellt kraftverk kan möta elsystemets utmaningar kring balansering och kapacitetsbrist. I det virtuella kraftverket ingår en teknisk lösning för flexibilitet, lagring och styrning av olika energiresurser baserad på en stor mängd data om fastigheten och dess energiresurser. Det virtuella kraftverket ska delta på marknadsplatser för balansering av elsystemet.

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

ett pågående projekt av Power Circle AB med Anna Wolf  som projektledare

Projektet syftar till att undersöka hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till att lösa problem som kan uppstå i elnätet i framtiden, till exempel på grund av småskalig produktion av solel och laddning av elfordon, på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med traditionella nätförstärkningar. Konkret ska projektet undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att ersätta eller skjuta upp nätinvesteringar med hjälp av ett batterilager, ur ett tekniskt, ekonomiskt och aktörsperspektiv, samt vilka sekundära nyttor ett energilager kan bidra med till elsystemet.

Modulär batterilagringslösning

ett pågående projekt av Comsys AB med Johan Olov Marcus Löfgren  som projektledare

Projektet ämnar utveckla och demonstrera ett energilager baserat på second-life batterier och en vidareutveckling av Comsys ABs modulära inverterlösning. Energilagerlösningen kommer att designas för fordonsladdnings-, elnäts- och industriella tillämpningar med målet att uppnå en mer kostnadseffektiv, modulär energilagerlösning för dessa applikationer. Systemet ska testas i fyra pilotinstallationer, där batteriets beteende i dynamiska och statiska förlopp ska studeras, samt lösningens potential för att underlätta integrering av elfordonsladdare i underdimensionerade elnät demonstreras.

Redox förmedlade flödesbatterier med billiga och miljövänliga material

ett pågående projekt av Uppsala Universitet med Reza Younesi som projektledare

Projektet ämnar utveckla och demonstrera ett nytt redox-förmedlat flödesbatteri (RMFB), som kombinerar fördelarna med litium-jonbatterier och flödesbatterier och använder endast relativt billiga och vanligt förekommande material som natrium och järn. Projektet ämnar demonstrera att RMFB kan uppnå energidensiteten hos litium-jonbatterier kombinerat med säkerheten och den lägre kostnaden för flödesbatterier.

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

ett pågående projekt av RISE Research Institutes of Sweden AB med Patrik Ollas  som projektledare.

Projektet ämnar utreda hur lokala batterilager ska utformas och användas i småhus, inklusive utveckling av styrmodeller och tjänster batterilagret kan tillhandahålla. Batteristyrningen bygger vidare på datainlärningsmodeller (AI) för prognostisering av elektrisk last och solcellsgenerering som har utvecklats inom ett tidigare projekt (projektnummer 43055-1) och ska användas för att optimera i- och urladdning. Projektets ämnar vidare demonstrera den utvecklade styrstrategin i RISE Forskningsvilla på befintligt solcells -och batterisystem, för att testa prognostiseringen och demonstrera hur stor energi -och kostnadsbesparing styrstrategin kan leverera.

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

ett pågående projekt av Multigrid Data Centers AB med Mattias Ganslandt  som projektledare

Projektet avser demonstrera en innovativ affärsmodell och ett tekniskt system för ett distribuerat, lokalt energilager med kompletterande reservkraftkapacitet för en lokal datahall. Genom att tillhandahålla flera tjänster i ett förnyelsebart elsystem ska system och affärsmodell ge ekonomisk och teknisk nytta i interaktion med lokala och centrala aktörer.

Integrerade batterilager, för att möjliggöra omställningen mot ett fossilfritt Sverige

ett pågående projekt av Mälarenergi AB med Helena Olssén  som projektledare

Projektets ämnar utveckla, installera och testa batterilager med en total kapacitet på 1-2 MWh inom tre olika användningsområden: laddinfrastruktur, minskat industriellt effektbehov och mikroproduktion. Målet är att förenkla och förbereda storskalig tillämpning av integrerad lagringskapacitet inom Sveriges elnät, inklusive generera kunskap kring hur lagringslösningar ska utformas för att hantera både nuvarande och nära förestående utmaningar såsom ökad andel förnybar el, toppbelastningar och höga effektuttag.

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

ett avslutat projekt av Sustainable Innovation i Sverige AB med Jan Kristoffersson  som projektledare

Projektet avser att etablera en pilotinstallation som kombinerar elenergilagring med lokal solelproduktion, laddning av elbilar och styrning av energianvändning i byggnader. Syftet är att skapa ett attraktivt och repeterbart koncept som kan få spridning på marknaden avseende framförallt offentliga och kommersiella lokaler. Projektet bidra med viktiga erfarenheter och slutsatser om lämplig teknisk uppbyggnad och driftstrategier av batterilagersystem kombinerat med snabbladdning av elbilar och solelproduktion för offentliga och kommersiella lokaler.

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

ett avslutat projekt av ChargeStorm AB med Stefan Gabrielsson  som projektledare

Projektet syftar till att med hjälp av ett lokalt likspänningsnät integrera snabbladdning av elfordon i fastigheter med lokala energilager, solceller och intelligent energistyrning samt även möjliggöra energiöverföring fordon till nät. En likspänningsbaserad snabbladdare med fordon-till-nät funktionalitet ska utvecklas och testas i två pilotinstallationer. Dessutom ska en unik armlösning som ökar tillgängligheten för snabbladdning i stadsmiljö utan ingrepp i gatumiljön utvecklas. Målet är att göra det möjligt för fler fastighetsägare att tillhandahålla snabbladdning samtidigt som fastighetens driftskostnader minskas genom sänkt effektavgift.

Energilagring i hett vatten

ett avslutat projekt av Climeon AB med Joachim Karthäuser  som projektledare

Målet för projektet är att utveckla och testa ett nytt sätt att lagra energi eller el. Idén går ut på att med hjälp av överskottsel driva en värmepump som värmer upp vatten till 80-90 grader och när behov finns producera el via ett Climeon Ocean kraftverk. Syftet med projektet är att bygga ett system med tank, värmepump och kraftverk så att systemet fungerar på liknande sätt som ett uppladdningsbart batteri. Systemet ska testas, demonstreras och utvärderas för marknaden.

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

ett avslutat projekt av Chalmers Tekniska Högskola AB med Magnus Karlsteen  som projektledare

Projektet avser att utveckla en ny effektiv princip för att komprimera luft. Principen använder vatten som kolvar och för att effektivt komprimera och expandera luft genom många steg och små temperaturvariationer. Konceptet kan skapa förutsättningar för en effektiv energilagring med komprimerad luft. En prototyp har testats på Chalmers med gott resultat och principen är publicerad som en svensk patentansökan.

Rund ikon 1 Affärsmodeller.png

Nyheter

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle AB - Torsgatan 11, plan 8 - 111 23

Stockholm - info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png