Produktions- och elnätsplanering

Nya och förbättrade prognosstöd för elnätsbolag

ett projekt som genomförs av Expektra med Niclas Ehn som projektledare.

Detta projekt syftar till att utveckla och verifiera nya prognosverktyg för nätägare till hjälp att proaktivt kunna hantera dessa utmaningar och krav. Övergripande mål är att utöka resultatutbyte från föregående projekt genom direkt förlängd drift av etablerade pilot-installationer i befintligt projektkonsortium. Med detta projekt möjliggörs att integrera nya dataströmmar för nätstatus, utvärdera nya algoritmer inom maskininlärning samt kontinuerlig pilotdrift över full vinterperiod.

Elnätets politiska dimensioner - framtidens leveranssäkerhet i ett elektrifierat och klimatneutralt energisystem

ett pågående projekt som genomförs av Lunds universitet med Karin Ericsson som projektledare.

Elnätsutveckling är ett politiserat område varför detta projekt fokuserar på de institutionella förutsättningarna, snarare än de teknologiska, för att anpassa regionala och lokala elnät till framtidens behov. Målet med projektet är att bidra till en ökad samordning av elektrifieringen genom analyser av hur statliga styrmedel kan skapa incitament för en utveckling av elnäten samtidigt som andra samhällsmål, som till exempel miljöhänsyn, inte motverkas.

Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

ett pågående projekt som genomförs av Stockholms universitet med Afzal Siddiqui som projektledare.

Projektet utvecklar spelteoretiska modeller som (i) återspeglar aktörens beteende på en marknad med hög förnybar elproduktion och (ii) avslöjar regleringsmekanismer för att lösa motstridiga mål hos producenterna och samhället. Det tvärvetenskapliga angreppsättet stödjer beslutsfattare att främja en omställning till ett flexibelt och robust hållbart elsystem.

ANM4L-Aktiv Nätoptimering Möjliggör sol-och-vind för alla

ett pågående projekt som genomförts av RISE med Emil Hillberg som projektledare.

Projektet syftar till att visa hur innovativa lösningar med aktiv styrning av elnäten (ANM) effektivt kan öka möjligheten till integrering av förnybar produktion (RES) i distributionsnäten, samt möjliggöra ytterligare RES utöver nätets teoretiska designgränser. Projektet kommer utveckla 1) metoder för aktiv styrning i lokala energisystem 2) affärsmodeller för beslutsunderlag för marknadsaktörer och 3) en integrerad verktygslåda för att stödja distributionssystemets planering och drift innehållande 1) och 2). Detta kommer att demonstreras i Sverige och Ungern.

Modellering och utvärdering av designer för intradagmarknaden

ett pågående projekt av Kungliga Tekniska Högskolan med Mohammad Reza Hesamzadeh som projektledare

Projektet avser att använda teoretiska modeller för att utvärdera olika utformningar av intradagauktioner. Tänkta analyser innefattar hur handeln påverkas av elsystemet, variabel vindkraftsproduktion och ramphastigheter hos generatorer, samt hur bl.a. effektivitet, likviditet och prisvolatilitet förändras om finansiella handlare får göra virtuella bud på dagen-före- och intradagmarknaden. Energimyndigheten gör bedömningen att projektet tar sig an en viktig fråga i omställningen till ett hållbart energisystem och kan bidra till en mer robust elmarknad när förnybar elproduktion ökar i andel.

Nationella nätoperatörers incitament på en integrerad elmarknad

ett pågående projekt av Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning med Thomas Tangerås  som projektledare

Projektet avser identifiera och undersöka samhällsekonomiska ineffektiviteter som kan uppstå på en integrerad elmarknad där nätoperatörernas beslut styrs av nationellt formulerade mål. Projektet ska särskilt analysera incitamenten att använda kapaciteten i de nationella transmissionsnäten på ett effektivt sätt. Det långsiktiga syftet är att belysa om nätregleringen behöver anpassas för att uppnå målsättningarna om en integrerad elmarknad med stort inslag av förnybar energi.

Acceptansgräns för solkraft i Norra Sverige

ett pågående projekt av Luleå tekniska universitet med Mathias Bollen  som projektledare

Projektet handlar om påverkan från stora mängder solkraft på elnätet. Basen i projektet kommer att vara att räkna ut hur mycket solkraft som kan anslutas innan elnätet och/eller andra kunder påverkas på ett oacceptabelt sätt, det som brukar kallas ”acceptansgränsen”. Nya matematiska modeller kommer att utvecklas och fallstudier utföras.

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

ett pågående projekt av Linnéuniversitetet med Magnus Perninge  som projektledare

Detta projekt går ut på att effektivisera regleringen av effektbalansen genom att i först hand ta fram optimala strategier för handel på reglermarknaden. Resultatet av projektet är en minskad kostnad för att upprätthålla balansen vilket i sin tur ökar konkurrenskraften på elmarknaden för förnyelsebar produktion eftersom denna obalanskostnad återförs till de som skapat den

Minimering av spill vid stor andel vind- och solkraft i kraftsystem

ett pågående projekt av Kungliga Tekniska Högskolan med Lennart Söder  som projektledare

Projektet syftar till att ta fram metoder för hur man kan minimera spill av överskottskraft i system med förnybar kraftproduktion. Vid tillfällen då man inte kan lagra överskottet i batterier eller exportera det kommer det att behöva spillas. En utmaning är att vid aktuell driftsituation kunna uppskatta när det är nödvändigt att utföra bortkoppling och sedan genomföra denna på ett sådant sätt att spillet minimeras och kraftsystemstabiliteten upprätthålls. Projekt kommer att ta fram metoder för hur detta ska hanteras och svara på när, var och hur detta ska ske.

Nytt prognosstöd för resurseffektiv drift av elnät

ett pågående projekt av Expektra AB med Niclas Ehn  som projektledare

Det övergripande målet med projektet är kunskaps-, metod- och prototyputveckling inom området för prediktion av energi- och effektbehov, väderberoende elproduktion samt att skapa förutsättningar för effektivt nyttjande av befintliga resurser. Målet är att ta fram prognosverktyg som är användbart för flera storlekar på elnätsbolag med avseende på kostnader, arbetstid och noggrannhet.

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

ett pågående projekt av Kungliga Tekniska Högskolan med Björn Laumert  som projektledare

Det övergripande målet med projektet är att baserat på scenarioanalyser för framtida el och värmebehov identifiera kapacitetsbrister i regionala elnät och kraftproduktionsinfrastruktur. För de identifierade kapacitetsbristerna skall smarta lösningar hittas som optimalt kombinerar lastbalanseringsmetoder, nätkapacitetsutbyggnad och lokal produktionskapacitet. Metodiken skall vara allmänt tillämpbar på stadsregioner i och utanför Sverige och kunna ligga till grund för beslut om infrastruktursatsningar.

Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum

ett pågående projekt av Uppsala universitet med Joakim Munkhammar  som projektledare

Detta projekt ämnar utveckla och utvärdera prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning. Projektet kommer utvärdera existerande metoder samt utveckla nya metoder baserade på så kallad probabilistisk prognostisering, där exempelvis artificiella neuronnät och ”deep learning” tillämpas på prognostisering av solel och elanvändning.

Rund ikon 1 Affärsmodeller.png

Nyheter

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png