top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska med hjälp av designforskning genomlysa maktstrukturer i hemmet och hur de i sin tur påverkar målkonflikter mellan ekologisk och social hållbarhet. Projektet ska bland annat undersöka hushållens upplevelse av smart teknik och smarta styrsystem.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Teknisk utveckling såväl beteendeförändringar har stor betydelse för ett flexibelt elsystem och ett hållbart samhälle. Att förändra vardagsvanor är dock svårt, då de är komplexa och förankrade i normer. Information räcker inte för att skapa varaktigt förändrade energivanor. Det finns risk att strävan efter att bidra till ett flexibelt elnät med smart teknik sker på bekostnad av sociala och demokratiska värden. Risken finns att exkludera vissa användargrupper och påverka maktrelationer i hemmet. Ny teknik kan leda till ojämlikhet, genom att förändra hushållens vardagssysslor.

Baserat på ovanstående problematik är det tydligt att i omställningen till framtidens hållbara elnät krävs en kritisk genomlysning gällande social hållbarhet särskilt gällande maktrelationer i hemmen och exkludering av sårbara grupper. Projektet bidrar med en sådan genomlysning samt kunskap om hushållens upplevelse av smart teknik för att uppnå en socialt och ekologiskt hållbar utveckling med ökad jämställdhet, inkludering och tillit till smarta system i hushållen.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Syftet är att öka förståelsen för hur flexibla elnät kan bli inkluderande och demokratiska och att utmana normativ förståelse av smart teknik och vilka grupper den gynnar och exkluderar. Detta sker genom en kombination av beteendevetenskapliga studier, normkritisk och spekulativ design samt genom workshops med intressentgrupper. Utifrån etablerade diskrimineringsgrunder (t ex. kön, ålder, funktionalitet) samt klassperspektiv genomförs en kritisk analys av begreppet smarta elnät med fokus på automatisering, styrning och smart teknik. Med ett intersektionellt perspektiv på hemmet och genom normkritisk och spekulativ design bidrar projektet med att öppna upp och synliggöra problemområden samt föreslå konkreta lösningar.

Frågor som studeras är bland annat:
- Hur upplever och förstår olika hushåll “smart” teknik i sina hem? Här fokuseras såväl synlig som osynlig teknik och teknik på produktnivå (t ex lampor) såväl som teknik på infrastrukturnivå (t ex värmesystemet).
- Hur ser fördelningen av sysslor relaterade till den smarta hem-tekniken ut? Vem gör vad och vem fattar beslut och på vilka grunder, om t ex inköp av smart teknik till hemmet?
- Hur kan människor bidra till en ökad flexibilitet i sin vardag på ett mer demokratiskt, rättvist och inkluderande sätt? Hur ser diskursen ut om smart teknik för energieffektivisering och flexibilitet i samhället och vilka involveras i diskussionerna?

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Producenter av smart teknik vars arbete kan ge värdefulla inspel på projektet, och vars processer kan låta sig påverkas av projektets slutsatser. Dessa nås dels genom direkt medverkan i fokusgrupper och dialogmöten.

- Användare av smart teknik för energieffektiviserande syften. Dessa användare kan ge projektet en förståelse för hur tekniken påverkar deras liv och beteendemönster, det kan också vara aktörer som sprider den smarta tekniken i samhället. Dessa nås via fokusgrupper och dialogmöten där de ger viktigt inspel till projektets utveckling.

- Lagstiftare och beslutsfattare som reglerar hur smart teknik får användas, av vem och var. Dessa kan ge projektet viktiga insikter kring hur teknikens utveckling regleras och till vilket syfte. Det är också viktigt att förstå hur beslutsfattare reflekterar kring möjliga motsättningar som finns mellan smart teknik och demokratiska fri- och rättigheter. Dessa nås genom fokusgrupper och seminarier. Kommunikationsinsatser kan också syfta till att påverka den politiska debatten enligt projektets resultat, något som kan ske via debattinlägg i nyhetsmedia och/eller andra inlägg i social- och dagsmedia.

- Entreprenörer med förmåga att bygga broar mellan teoretisk kunskap och olika målgrupper med hjälp av pedagogiska verktyg, kunskapsspridning och tjänstedesign.

Sammanfattning

Projektnamn

Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Elanvändare i samhället

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Loove Broms

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv

bottom of page