top of page
lampor2.png

Syntesrapporter

Ett urval av resultaten från projekten inom Framtidens Elsystem och SamspEL sammanställs i form av syntesrapporter inom utvalda teman. Temana tar avstamp i kunskapen från de olika forskningsprojekten, och förankras i en branschkontext för att höja kunskapsläget hos kommersiella aktörer, samt hos forskningsaktörer som kan vidareutveckla projektens idéer.

lampor2.png

Maj 2024

Utmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät

Maj 2024

 

Den pågående elektrifieringen av flera sektorer, tillsammans med det faktum att en stor del av dagens distributionsnät kommer behöva bytas ut inom en snar framtid, gör att Sveriges elnät står inför ett betydande investeringsbehov de kommande åren. Elsystemet befinner sig dessutom mitt i en omfattande omställning, med snabb teknikutveckling och nya EU-krav. Detta ändrar förutsättningarna för många aktörer i systemet, och behovet av forskning och utveckling inom området, för att modernisera och effektivisera dagens distributionsnät, är stort. För att ge en översiktlig bild av det rådande forskningsläget, exempel på hur forskningen som tas fram tillämpas i praktiken, samt forskningsbehov kopplade till framtidens distributionsnät – med fokus på lokalnät – har Power Circle fått i uppdrag av Energimyndigheten att ta fram denna syntesrapport.

Läs rapporten här.

lampor2.png

April 2023

Vehicle to Everything

April 2023

 

Elektrifieringen av transportsektorn får en allt större roll i vårt samhälle, och leder till en ny sektorskoppling med elsystemet. Resultaten visar att det finns flera exempel på pilotprojekt och tester runt om i världen, och även i viss mån i Sverige, men att det fortfarande finns en del knäckfrågor att lösa för en storskalig, kommersiell implementering. De flesta deltagare i denna studie tror att tekniken kommer börja komma på plats inom 1–5 år, men åsikterna skiljer sig åt där vissa tror att bilen kommer bli en naturlig del av energisystemet som ska bidra med så mycket nytta som möjligt, medan andra anser att bilen enbart ska användas för sitt primära syfte – det vill säga transport.

Läs rapporten här.

lampor2.png

Oktober 2022

Resilient och trygg elförsörjning

Oktober 2022

 

Elsystemet får en alltmer central roll i vårt samhälle, och samtidigt som det svenska elsystemet utvecklas påverkas Sverige också av händelser i vår omvärld. Elektrifieringen är avgörande för samhällets utveckling och omställning, men leder också till nya utmaningar för att säkerställa tillräcklighet, elsystemstabilitet och elkvalitet. Elnätets komponenter digitaliseras och kopplas upp i större utsträckning, vilket skapar nya möjligheter - men också nya sårbarheter. Resilient och trygg elförsörjning blir därför ett viktigt forskningsområde framåt. I denna syntesrapport ger vi en överblick över området och dess framtida behov.

Läs rapporten här.

lampor2.png

Juni 2021

Elmarknadsforskning i Sverige idag

Juni 2021

 

Elsystemet befinner sig i en omfattande utvecklingsprocess som ändrar förutsättningarna för aktörer och funktioner på dagens elmarknad. Elmarknadens utveckling förutsätter också vidare forskning och innovation. I denna syntesrapport ger vi en överblick över dagens svenska elmarknadsforskning, aktuella frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt särskilda satsningar. Dessutom identifierar vi behovsområden för framtida elmarknadsforskning.

Ladda ned rapporten här: 

batterikollage rund blixt.png

Oktober 2020

Batterier i framtidens elsystem

Oktober 2020

 

Energilager blir en kritisk kompontent i framtidens elsystem och forskningsfronten när det gäller batteriers roll i energisystemet förflyttas ständigt. I denna syntesrapport som tar sin utgångspunkt i projekt inom SamspEL vill vi besvara frågor som vilka applikationer som batterier kan användas till, vem som ska äga dem och hur en lönsam affär kan skapas. Dessutom belyser rapporten hur smarta driftstrategier utformas och vidare FoI-behov kring batterier framåt.

Ladda ned rapporten här: 

Rund_ikon_1_Affärsmodeller.png

Oktober 2019

Hur ser projektportföljen ut i förhållande till effektmålen?

Oktober 2019

 

Denna syntesrapport ämnar att svara på frågan: ”Hur ser projektportföljen ut i förhållande till effektmålen för SamspEL?”. I rapporten kategoriseras och analyserar projektportföljen både kvantitativt och kvalitativt. Både SamspEL och ERA-Net Smart Grid Plus projekt beaktas. 

Ladda ned rapporten här:

bottom of page