top of page

Engagerad publik gav en extra dimension till Framtidens Elsystem 2020!

Elektrifiering, batterier, vätgas och mikronät. Det var teman som avhandlades förra veckan när Power Circle, Fossilfritt Sverige och Energimyndigheten arrangerade den andra upplagan av konferensen Framtidens Elsystem. Konferensen sändes digitalt och omkring 500 tittare tog del av det fullspäckade programmet där forskare, näringsliv, myndigheter, politiker och åhörare sammanstrålade för att utbyta kompetens.


Programmet, som tog avstamp i insikter från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL, gjorde nedslag i en rad viktiga teman för omställningen av elsystemet. Dagen inleddes med ett livligt samtal mellan Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och statssekreterare Sebastian de Toro, om regeringens pågående arbete med den kommande elektrifieringsstrategin. Branschen har ett stort utvecklingsarbete framför sig, och något vi tar med oss från samtalet är de Toros uppmaning till inblandade aktörer: att tänka över sin roll i omställningen inom befintliga regelverk.


Särskilt stort fokus under dagen fick batterier, som får en central roll i omställningen med applikationer i elsystemet, transportsektorn och industrin. Fossilfritt Sverige gav en inblick i den nya strategin för en hållbar värdekedja för batterier, vilken politiker och Naturvårdsverket kommenterade. Projektledare från SamspEL-portföljen gav en bred bild av hur batterier kan användas i elsystemet för att bland annat sänka effekttoppar och reglera frekvens, samt vad som krävs för lönsamhet. Avslutningsvis samlades centrala industriaktörer, med representation från Northvolt, Vattenfall och Volvo, i en diskussion om vad som är viktigt i en batteristrategi. 


Ett tema som återkom i detta samtal var kompetensförsörjning, som ju är kritisk för att en hållbar batteriindustri ska kunna etableras i Sverige. Ett annat budskap var att batterier faktiskt lever längre än man kan tro, och samtalen kretsade mycket kring vikten av recirkulering i form av second life-applikationer och återvinning. Forskningen svarade på detta genom att berätta om ett pilotprojekt där batterier som tidigare suttit i fordon givits ett andra liv hos ett sågverk för att optimera effektanvändningen. En annan aspekt av effekt och batterier som diskuterades var vikten av att kunna tillgodose effektbehovet hos batteriproduktionen som Northvolt bygger upp.


Även forskningens och utvecklingens roll i omställningen av elsystemet, och samhället i stort, diskuterades av en panel. Där kretsade samtalet kring tidsaspekten i forskningen – en hel del FoU behöver vara marknadsnära, “närmare U:et i FoU”, för att påskynda omställningen. Där hamnar bland annat projekt som rör applikationer av batterier i elsystemet och analys kring hur marknad och reglering behöver utvecklas med den teknik vi har idag. Ett behov som togs upp var även stöd till näringslivet för att överbrygga glappet mellan resultat och implementering av existerande FoU. Samtidigt poängterades också behovet av den mer långsiktiga forskningen, exempel som togs upp var bland annat alternativa batterikemier och lagringstekniker.


På konferensens eftermiddag fick vi inblick i många nya lärdomar från forskningen inom SamspEL. Bland annat tog vi med oss att definitionen av mikronät är lokala energisystem som har möjlighet att köras i ödrift, och att dessa troligtvis kommer bli allt vanligare. Mikronätens etablering medför därmed att omfattningen av stora avbrott inte blir riktigt lika avgörande. Vi fick också höra om flexibilitet i fjärrvärmenätet för att stabilisera elsystemet, och bjöds utöver detta på lärdomar från ett SamspEL-projekt som går in i sin tredje etapp med att skapa bättre prognosstöd för elnätsbolagen. Ett annat spännande SamspEL-projekt berättade om sina undersökningar av hur väl våra marknader och regleringar är anpassade till ett framtida elsystem med mer variabel elproduktion, med detta fick vi en inblick i svaren till det behov som lyftes av branschrepresentanterna på förmiddagen. Utöver frågeställningar om batterier, mikronät, flexibilitet, marknad och reglering var vätgas är ett hett tema under dagen, och Fossilfritt Sverige samlade i en workshop in inspel till det begynnande arbetet med en vätgasstrategi. 


Interaktion i det digitala formatet gav en extra dimension

Konferensen sändes digitalt, och de livliga diskussionerna i chatten bidrog till ytterligare spännande innehåll under dagen: utöver chattmingel delades länkar till studier, kontakter knöts och det bjöds in till workshops och seminarier. Bland annat diskuterades batterier och vätgas, samt deras olika för- och nackdelar och tillämpningsområden. En annan fråga som fick tangenterna att glöda hos chattdeltagarna var återvinning vs. återbruk av batterier i form av second life-applikationer. Någon nämnde också att det går att reparera enstaka celler, som är den svagaste länken i ett batteri, medan någon annan påpekade att man i så fall måste se över brandsäkerhet och riskhantering gällande att ha celler av olika kvalitet i ett batteri. I övrigt handlade diskussionen huvudsakligen om vad som är mest resurseffektivt. ”Låser man in” resurser i gamla batterier, som kanske har högre innehåll av sällsynta eller värdefulla material än dagens, genom second life? Eller är det ett resurseffektivt sätt att förlänga hållbarheten hos batterier? 


Resurserna som går åt till batterier och hur dessa ska bli hållbara var också en fråga för debatt. Klarar vi att skala upp batteriproduktionen för att elektrifiera hela fordonsflottan, eller borde vi gå över till andra tekniker såsom elvägar? Frågan har nog inget entydigt svar, men det är tydligt att det behövs forskning kring nya batterikemier och en bättre återvinningsprocess. Det finns redan idag andra batterier än litium jon på marknaden som kan vara bättre att använda till stationära applikationer där inte samma energidensitet behövs.


Insikterna från konferenschatten bidrog tveklöst till en extra dimension i programmets sammansättning, som med sina talare och teman spände över områdena teknik, marknad och politik. I slutet av dagen reflekterade de tre arrangörerna över att det späckade programmet, tillsammans med den engagerade chatten, gav ett kraftfullt intryck av att det arbetas intensivt på alla plan för att påskynda omställningen av elsystemet och samhället. När vi nu riskerar att gå in i en andra våg av smittspridning känns det därför, med facit på hand, som ett ljus i mörkret att de digitala eventen bevisligen kan skapa nya typer av interaktion, kunskapsutbyte och nätverkande. Återigen slogs vi även av den demokratiserande kraften i att sända digitalt – totalt hade ca 500 personer möjlighet att följa konferensen live under dagen. 


Ta del av konferensen i efterhand

Om du missade konferensen, eller vill se innehåll från den igen, finns nu hela programmet ute på YouTube. Du kan välja att se hela klippet (med tidsstämplar för de specifika sessionerna i beskrivningen), eller spellistan (med separata klipp för de specifika sessionerna). Dela gärna det inspelade materialet med kollegor!

Comments


bottom of page