top of page

Ny syntesrapport från Power Circle och Energimyndigheten visar på batteriers begynnande lönsamhet

Forskning på batterier genomgår ett trendskifte – från fokus på tekniska demonstrationer till analyser av smarta driftstrategier, marknad och affärsmodeller. Detta framkommer i Power Circles nya syntesrapport Batterilager i framtidens elsystem, som belyser insikter från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som drivs av Energimyndigheten. 


Elsystemet genomgår en stor omställning, och i det system som växer fram blir energilager en kritisk komponent i många avseenden. Utöver att optimera energianvändningen hos kunder kan batterier avhjälpa kapacitetsbrist genom att lokalt mata in el i nätet. Batterier kan även bidra med stödtjänster för att reglera spänning och frekvens, samt möjliggöra ödrift under nätavbrott.


I en ny syntesrapport över forskning och innovation inom SamspEL, som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, får batterier huvudrollen. Rapporten utgår från en delmängd av projekten inom SamspEL, som tillsammans spänner över frågeställningar från utveckling av teknik och hårdvara, till analyser av elsystemet och demonstrationer av nya affärsmodeller. 


– När vi genom syntesarbetet inventerade projektportföljen såg vi att batteriapplikationer i elsystemet var ett återkommande tema, och att utvecklingen har gått snabbt framåt. Därför ville vi sammanställa kunskapsläget såsom det ser ut idag, säger Johanna Barr, Power Circles projektledare för stödprojektet till SamspEL. 


Batteriers roll i energisystemet utvecklas ständigt, och kunskapen har onekligen nyanserats under de två till tre år som projekten inom syntesrapporten har bedrivits. Med rapporten vill Power Circle hjälpa branschen att besvara frågor om vilka applikationer som batterier kan användas till, vem som ska äga dem och hur en lönsam affär kan skapas. Dessutom belyser rapporten hur smarta driftstrategier utformas. 


Idag finns relativt få kommersiella batterier i elsystemet, men bland rapportens insikter betonas att både forskningen och branschens aktörer vittnar om en begynnande lönsamhet för batterier bakom mätaren i större fastigheter, datacenter och andra industrier.

 

– Många fastighetsägare närmar sig batterier med det primära syftet att öka energianvändningen från solel, men det är tydligt att kapning av effekttoppar seglar upp som en allt större nytta med batterier idag, säger Fredrik Lundström, programansvarig på Energimyndigheten.


I syntesrapporten synliggörs även hur batterier, som kan reagera snabbt och precist, kan generera stödtjänster till det nationella elsystemet – t.ex. i form av frekvensreglering. De lokala elnätsbolagen kan också ta hjälp av batterier för att råda bot på nätkapacitetsbrist, samt reglera spänning, reaktiv effekt och elnätskvalitet. 


Publikationen visar dessutom på hur batterier kan användas för dödnätsstart, samt för att kontrollera spänning och frekvens i lokala delar av elnätet som kan sättas i ödrift, så kallade mikronät. En viktig drivkraft för mikronätens utveckling är att de kan utgöra en bra möjlighet för elnätsbolag att förbättra avbrottsstatistiken. Ett annat motiv för mikronät är beredskap, där batterier kan bidra till trygghet för användarna genom att agera reservkraft – både för enskilda fastigheter och för avgränsade delar av samhället.


Den nya rapporten lyfter också projekt som med hjälp av AI har undersökt optimeringen av drift för batterilager. Flera av de nyare projekten inom SamspEL fokuserar på att ta fram just sådana algoritmer och styrsignaler. Ett begrepp som också vuxit fram på senare tid är batterilagring som tjänst, “Energy Storage as a Service”, där en tredjepartsaktör står för både investering och drift av batteriet.


Samtidigt som aktörer inom forskning och bransch vittnar om batteriers begynnande lönsamhet kvarstår ett behov av fortsatt forskning på utveckling av affärsmodeller. Bland de projekt som undersökt lönsamhet pekar resultaten genomgående på att batterilager behöver användas till flera tjänster för att uppnå lönsamhet, så kallad “service stacking”.


– Man kan se en trend i att batteriprojektens fokus har skiftat från tekniska demonstrationer till analyser av smarta driftstrategier, marknad och affärsmodeller. Detta skifte visar på mognaden av batteriers roll i elsystemet, nu behöver vi fortsätta utveckla lönsamheten, avslutar Fredrik Lundström.


Här kan du ladda ner rapporten Batterilager i framtidens elsystem.

댓글


bottom of page