top of page

UTLYSNING 2 NOVEMBER: Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.


Ansökan stänger 2 november 2021 kl 14:00.

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem?


I det här erbjudandet finansierar Vinnova projekt som bidrar till de transportpolitiska målen; det vill säga att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i Sverige, där vi har ett särskilt fokus på vägtransporter. Den största delen av arbetet inom Drive Sweden bedrivs inom ramen för 5 olika temaområden, vilka alla representerar nödvändiga komponenter för att driva en systemförändring av mobilitetsystemet;

  • Affärsmodeller – utvecklingen av affärsmodeller som stödjer och möjliggör att nya tekniska lösningar och tjänster kan implementeras

  • Slutanvändarnas engagemang – involvering av och bättre förståelse för slutanvändares behov i utvecklingen av mobilitetssystemet

  • Samhällsplanering – utveckling av samhällsplaneringen som möjliggörare av framtidens lösningar samt säkerställa att planeringen går hand i hand med samhällsmålen

  • Digital infrastruktur – utveckling av den digitala infrastrukturen och datadelning mellan olika aktörer i systemet

  • Policyutveckling – regelverks- och policyutveckling som stödjer en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet

De som kan söka är aktörer inom, eller med relevans för, de temaområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör. Vinnovas bidrag kan uppgå till 4 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader. Budgeten för detta erbjudande är ca 12 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till 50 procent för projektet som helhet.


Läs mer om utlysningen i sin helhet på Vinnovas hemsida.

Comments


bottom of page