top of page
nasa-53884-unsplash_edited_edited.jpg

Välkommen till 

FRAMTIDENS ELSYSTEM

Det svenska elsystemet står inför en period av omfattande förändringar, både på produktions- och användarsidan. Samtidigt fortsätter systemet utvecklas mot att bli allt mer sammankopplat med omgivningen - både med andra delar av energisystemet och med våra grannländer.

 

All denna utveckling ställer krav på att satsningarna inom forskning och innovation anpassas till både svenska och globala förutsättningar, för att bidra till utvecklingen av framtidens elsystem: ett sociotekniskt system som är flexibelt, resurseffektivt och robust – och skapar värde för elanvändarna samtidigt som det bidrar till utvecklingen av svenskt näringsliv.

Den här programhemsidan samlar aktuell information om och resultat från forskningsprogrammet Framtidens Elsystem samt tidigare program SamspEL. Framtidens Elsystem är en av Energimyndighetens främsta satsningar på forskning och utveckling inom elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

sladdar.png

Mötesplatser för

oss som utvecklar

elsystemet

Aktuell forskning,

innovation och

finansiering

Omvärldsbevakning

med nyheter

från branschen

vind3.png

​>120

projekt inom Framtidens Elsystem och SamspEL

Inom näringsliv, akademi och offentlig sektor

552 MSEK

från Energimyndigheten för insatser som stödjer Framtidens Elsystem

Upptäck projektdatabasen

Projektdatabasen är centrerad forskningsprojekt som finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Framtidens Elsystem samt tidigare SamspEL. Programmet samlar Energimyndighetens insatser som stödjer utvecklingen av framtidens elsystem. Här kan du läsa mer om alla pågående och avslutade projekt.

Kunskapshöjande seminarier

Öka din kunskap och stärk ditt nätverk genom att besöka något av våra seminarier, konferensen Framtidens Elsystem eller någon annan aktuell mötesplats i branschen.

människor.png
Kollage system.png

Finansiering för 

utvecklingsprojekt

Läs mer om aktuella utlysningar inom Energimyndighetens forskningsprogram Framtidens Elsystem, och andra tillgängliga medel för elsystemforskning eller pilotprojekt.

Insiktsgivande

syntesrapporter

Få inblick i resultaten från projekten inom Framtidens Elsystem samt tidigare SamspEL genom branschförankrade syntesrapporter inom utvalda teman, riktade till dig som kommersiell aktör eller forskningsaktör som kan vidareutveckla projektens idéer. 

lampor2.png
bottom of page