top of page
Projektbeskrivning

Fokus på klimatomställning och energisäkerhet har tillsammans med kontinuerlig teknisk utveckling lett till ett förnyat intresse för kärnkraft. Etablerad kärnkraftteknik begränsas dock av långa byggtider, höga initiala kostnader, långsamt lärande och politisk risk. Små modulära reaktorer (SMR) kan potentiellt öppna en ny utvecklingsbana för fissionsreaktorer, och fusion skulle kunna öppna ett helt nytt område för innovation och industriell utveckling. För att förverkliga sådana visioner måste inte bara tekniska problem lösas. Även en bred uppsättning ekonomiska och institutionella hinder relaterade till utvecklingen av nya värdekedjor behöver hanteras. Detta doktorandprojekt på Chalmers, i samarbete med RISE, tillämpar ramverket för teknologiska innovationssystem (TIS) för att identifiera hinder och drivkrafter i olika delar av de framväxande sociotekniska systemen kring SMR-teknik och fusionsreaktorer i syfte att ge insikter och överblick till beslutsfattare i politik och industri.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

De framväxande fissions- och fusionsteknologiernas innovationssystem

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Projektledare

Björn Anders Sandén

Involverade aktörer

Chalmers tekniska högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

De framväxande fissions- och fusionsteknologiernas innovationssystem

bottom of page