top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att generera kunskap om energiförluster i magnetiska material och kärnor samt att föreslå och testa lösningar för att reducera dem. För att nå målet kommer experimentella studier och datorsimuleringar av magnetiseringsprocesser i magnetiska material och storskaliga kärnor byggda med nya designprinciper att genomföras. Lösningar för aktiv magnetisk flödesreglering i kärnan ska också studeras. Projektet kommer att tillhandahålla kunskap som behövs för utveckling av effektiva transformatorer och reaktorer.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

En stor del av energiförlusterna i transformatorer och reaktorer uppstår i form av tomgångsförluster i magnetkärnor. På global skala skapar de en stark miljöpåverkan när det gäller motsvarande koldioxidutsläpp. Projektet kommer att ge kompetenser som behövs för utveckling av nya effektiva transformatorer och reaktorer som möjliggör skapandet av framtidens mer tillförlitliga, flexibla och hållbara elektriska energisystem.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet syftar att bidra till den grundläggande förståelsen och att skapa nya kunskaper om energiförlusternas storlek i magnetiska material och magnetkärnor samt att föreslå och testa olika transformator och reaktorlösningar för att minska dessa. Experimentella studier och datasimuleringar av magnetiseringsprocesser i magnetiska material och storskaliga kärnor byggda med nya designmetoder kommer att genomföras. Principen bakom designen av dessa kärnor är baserade på användningen av passiva kärnelement vars arrangemang möjliggör en mera effektiv styrning av magnetiska flöden. Lösningar för aktiv flödeskontroll inom kärnan med hjälp av hjälplindningar ska också studeras.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Resultaten av studierna kommer att påverka kraftigt det nuvarande tekniska tillståndet och motivera tillverkare av magnetiska kraftkomponenter för vidare utveckling. Eftersom transformatorer är nyckelkomponenter i elsystemet förväntas det också att elnätsägare och elbolag med hållbarhetsstrategier kommer att kräva energieffektiva transformatorer och reaktorer för högre värdering av förluster i infrastruktur.

Sammanfattning

Projektnamn

ECOCORE: Efficiency enhancement of transformers and reactors for sustainable power system

Program

SamspEL

Kategori

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Status

Avslutat

Varaktighet

2021-01-01

2022-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Yuriy Serdyuk

Involverade aktörer

Chalmers, Fogelberg Consulting AB, KKM Kraftkvalitémätning AB, Transformer CageCores AB

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

ECOCORE: Efficiency enhancement of transformers and reactors for sustainable power system

bottom of page