top of page
Projektbeskrivning

Projektet går ut på att utvärdera hur nyligen utvecklade fjärranalys- och maskininlärningsmodeller, som ger ny kunskap om alla solcellsanläggningars exakta plats och orientering inom ett område, kan skapa värde för elnätsägare och aggregatorer.

Utifrån denna nyförvärvade kunskap kommer aggregerad total producerad historisk solkraft kunna simuleras, och med denna data kan den faktiska utjämningseffekten kvantifieras. Projektet kommer även ligga till grund för utformning av förslag på mekanismer som ger incitament till lokal flexibilitet via en aggregator.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Att bygga ut och förstärka elnäten för bostadsområden utgör en hög samhällskostnad. Genom bättre förståelse för hur den verkliga solkraftsproduktionen ser ut, med mer indata än enbart den toppeffekt som registreras via föranmälan, möjliggörs ett effektivare utnyttjande av befintligt elnät, vilket är önskvärt både ur ett ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Den övergripande målsättningen är att utveckla och validera en simuleringsmodell som kan simulera solkraftsproduktionen på timbasis för över 90% av en kommuns solcellsanläggningar, och som tar hänsyn till orienteringen hos dessa. Simuleringsmodellen ska göra detta baserat på automatiskt generade data från de fjärranalysmetoder som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt (EM 2020-001614). Detta är systemens (1) koordinater — via flygfoton, (2) area — via flygfoton och som justeras via LiDAR data, (3) orientering — via LiDAR data och till sist (4) uppskattad installerad kapacitet — vilket beräknas från arean av systemen och generella modul- och växelriktarparametrar från internationella databaser.

Den aggregerade simulerade solkraften ska sedan användas för att kvantifiera hur stor nätkapacitet som kan frigöras ur ett planeringsperspektiv. Informationen om orientering på alla solcellsanläggningarna samt metodiken för att verifiera hur det påverkar produktionskurvan ger bättre produktionsprognoser till nytta för både nätägare och aggregator.

Denna information kan avslöja och frigöra nätkapacitet ur ett planeringsperspektiv jämfört med antagandet att alla solcellsanläggningar kan komma att producera sin märkeffekt samtidigt. Detta skulle innebära att fler solcellsanläggningar kan tillåtas av nätägare i olika typer av lågspänningsnät.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Nätägare och aggregatorer

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Frigörande av nätkapacitet och flexibilitet utifrån simulerad aggregerad solkraftsproduktion som tar hänsyn till individuella systems orientering

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2025-03-31

Organisation

Becquerel Sweden AB

Projektledare

Johan Lindahl

Involverade aktörer

Becquerel Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Frigörande av nätkapacitet och flexibilitet utifrån simulerad aggregerad solkraftsproduktion som tar hänsyn till individuella systems orientering

bottom of page