top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska bidra till kunskap om dagens elmarknad genom att utveckla och analysera en teoretisk modell för vilken roll som integration av elmarknaden spelar för energisystemet som helhet.

Projektet kommer lägga ett särskilt fokus på hur nyttjandet av befintlig nätkapacitet påverkar både resurseffektivitet och leveranssäkerhet, samt hur investeringar i nya elnät påverkar de långsiktiga investeringarna i fossilfri elproduktion och i fossilfri industriproduktion.

Resultaten ska ge underlag för övergripande åtgärder på EU-nivå för att säkerställa en integrerad elförsörjning som är både miljömässigt, ekonomiskt och politiskt hållbar.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Under energikrisen upplevde Sverige rekordhöga priser på el. Fortsatt höga elpriser innebär en fara för den planerade klimatomställningen om elektrifieringen av ekonomin blir olönsam. Borde Sverige begränsa marknadsintegrationen för att inte riskera den svenska omställningen? Eller finns det i stället risk för protektionism om alla länder begränsar integrationen i nationellt syfte?

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet ska analysera incitamenten att utnyttja befintlig nätkapacitet på kort sikt och att investera i nya överföringsförbindelser på lång sikt när beslut tas utifrån nationella hänsyn. Forskningen ska därigenom ge ny kunskap om målkonflikter vad gäller internationell integration av elmarknaden. Resultaten från sådan analys ger grundlag för att diskutera vilka regler på övergripande nivå som vore ändamålsenliga för att bidra till en hållbar marknadsintegration.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Målgrupperna i Sverige är industri, elbolag, myndigheter, politiker och samhälle. Olika intressegrupper betraktar ofta marknadsintegration från olika håll. Forskningen ska därför bidra till en nyanserad debatt om vad marknadsintegration innebär, och om vilka åtgärder som är centrala för att uppnå en hållbar energiförsörjning.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbar integration av elmarknaden

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Projektledare

Thomas Tangerås

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Webbplats

Medier
sladdar.png

Hållbar integration av elmarknaden

bottom of page