top of page
Projektbeskrivning

Förutsättningarna för kärnkraft har förändrats kraftigt i Sverige det senaste årtiondet. En avgörande orsak till det ökande intresset för kärnkraft är den kraftiga efterfrågeökning av fossilfri elproduktion som förväntas. Projektet undersöker kärnkraftens roll i ett energisäkert och fossilfritt samhälle och utvärderar olika scenarion där svensk energi, industri och ekonomi ingår. Det görs dels av en övergripande del som ska beskriva helheten för hållbar kärnkraft och potentiella målkonflikter i energisystemet. Dels har projektet tre fokusområden som ofta lyfts fram som de mer kritiska och därför kommer att studeras mer ingående: *Geopolitiska konflikter, där energikris och krig på kort tid ritat om förutsättningarna *Tidsperspektiv - långa ledtider påverkar kärnkraftens roll i energiomställningen *Finansiering - osäkerhet i omvärlden och marknadens uppbyggnad påverkar omställningstakten. Ett forum för energisystemanalys för att bättre kunna kvantifiera olika scenarios etableras.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Kärnkraftens möjligheter att bidra till ett hållbart och robust energisystem

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

30/06/2027

Organisation

Energiforsk AB

Projektledare

Sven Urban Andersson

Involverade aktörer

Energiforsk AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Kärnkraftens möjligheter att bidra till ett hållbart och robust energisystem

bottom of page