top of page
Projektbeskrivning

Detta forskningsprojekt bidrar med ny kunskap om mediebild, opinioner om små modulära reaktorer (SMR) samt olika aktörers perspektiv och inställningar. Med denna kunskap kan kommunikationsstrategier utvecklas som kan bidra med rimliga förväntningar och skapa förutsättningar för dialog mellan aktörer med olika inställning. Projektet utgår från att kommunikation är betydelsefullt för involvering och inkludering och att det bör ske tidigt snarare än i efterhand för att vara hållbart. Detta treåriga forskningsprojekt är uppdelat i tre arbetspaket med fokus på att analysera den framväxande bilden av SMR i medier och de aktörer som deltar i att forma bilden samt att undersöka både medborgaropinionen och centrala aktörers värdering och acceptans av SMR. Dessutom ska projektet utveckla kommunikationsstrategier för inkludering av olika intressenter i ett tidigt skede av processen och därigenom skapa förutsättningar för en socialt hållbar process. Resultaten är relevanta för svenska myndigheter.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Forskningsprojektet fokuserar på kärnkraft, särskilt små modulära reaktorer (SMRs) och sociala aspekter av tekniken så som mediebild, opinion och acceptans. Tekniken är under utveckling, ekonomiska och juridiska förutsättningar utreds. Beslut om nya energislag som SMR kommer att kräva politiska beslut och involverar många aktörer såsom företag, myndigheter samt kommuner och dess invånare. För att introduktionen ska bli möjlig krävs acceptans. Forskningsprojektet syftar till att bidra med lösningar för att minska intressekonflikter mellan olika aktörer. Forskningsprojektet bidrar även med kunskap om hur kommunikativa processer formar bilden av SMR och vilka konsekvenser dessa bilder får i form av förväntningar, acceptans och motstånd bland olika grupper. Ett viktigt bidrag är djupare kunskap om hur olika egenskaper värderas. Kunskap och förståelse för olika gruppers förståelse och värdering av SMR är en viktig utgångspunkt för kommunikation. I kontrast till ett ofta tillämpat top-down-perspektiv (där teknik utvecklas och kommunikation används för att legitimera teknik) och beslut kan kunskap från detta projekt ligga till grund för att utveckla kommunikationsstrategier i tidiga skeden av introduktion så att kommunikation kan utformas för att både bidra med rimliga förväntningar och kunskap samt inkludera grupper med olika synsätt för att på så sätt skapa förutsättningar för dialog. Sammantaget skapar det förutsättningar för hållbara processer och i förlängningen förtroende för involverade aktörer.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målet med projektet är att föreslå kommunikationsstrategier för en inkluderande och transparent introduktion av SMR i Sverige och på lokal nivå. Inom ramen för projektet studeras hur SMR introduceras i Svenska medier, vilken inställning allmänheten har till SMR, hur olika aktörer värderar SMR samt vilka kommunikativa strategier som krävs för att skapa en transparent och inkluderande process på lokal nivå.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Resultat från projektet är relevanta för alla intressenter kring SMR så som svenska myndigheter, politiker på olika nivåer, energiproducenter, olika typer av användare eller konsumenter (företag), intresseorganisationer (särskilt de med fokus på energi eller kärnkraftsfrågor och en intresserad allmänhet. Resultaten är även av intresse för andra forskare.

Sammanfattning

Projektnamn

Kommunikation kring små modulära reaktorer (SMR) - Mediebilder, opinioner och perspektiv på SMR i Sverige (KOSMR)

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Kärnkraft

Status

Pågående

Varaktighet

01/07/2024

01/07/2027

Organisation

Lunds universitet

Projektledare

Åsa Elisabeth Maria Telander

Involverade aktörer

Lunds universitet

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Kommunikation kring små modulära reaktorer (SMR) - Mediebilder, opinioner och perspektiv på SMR i Sverige (KOSMR)

bottom of page