top of page
Projektbeskrivning

Europeiska länder (inklusive Sverige) arbetar mot en hållbar framtid med intermittenta förnybara källor. Denna gröna vision har medfört flertalet viktiga utmaningar. En av de största utmaningarna är den ökande komplexiteten i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC).

För det första planeras handelsperioden (MTU) att minskas från 1 timme till 15 minuter. Detta innebär en cirka fyra gånger så stor optimeringsmodell som idag.

För det andra förväntas både mängden och antalet typer av icke-konvexiteter att öka med en ökande andel av intermittent förnybar elproduktion. Detta leder till en ökad komplexitet vid beräkningen av enhetliga priser.

För det tredje kräver gemensam optimering av energi och balanseringsreserver på dagen före-marknaden innovativa algoritmer för att lösa SDAC-modellen.

I det här projektet ska dessa tre utmaningar studeras och policys utvecklas för att hantera dessa utmaningar, med det slutgiltiga målet att förbättra prestandan hos SDAC-modellen.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Europeiska länder (inklusive Sverige) arbetar mot en hållbar framtid med intermittenta förnybara energikällor. Denna gröna vision har medfört flera viktiga utmaningar. En av de största utmaningarna är den ökande komplexiteten i Single Day-ahead Coupling (SDAC)-modellen. För det första är det planerat att minska Market Time Unit (MTU) från 1 timme till 15 minuter. Det innebär ungefär en optimeringsmodell fyra gånger större än den vi har nu. För det andra förväntas antalet och typen av icke-konvexa order öka på grund av den ökande andelen intermittenta förnybara energikällor. Detta skapar i sin tur ökad komplexitet vid beräkning av enhetliga priser. För det tredje kräver den gemensamma optimeringen av energi och balansreserver på dagen före marknaden innovativa algoritmer för att lösa SDAC-modellen. I detta projekt föreslår vi att studera dessa tre frågor och utveckla policys för att ta itu med dessa bekymmer, med det ultimata målet att förbättra prestandan hos SDAC-modellen.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Vi har följande mål i detta projekt:
(1) Att utveckla, testa och föreslå en effektiv lösning för att lösa SDAC-mixed-binary MPCC-modellen.
(2) Att utveckla, testa och föreslå alternativa prissättningsalgoritmer för att uppfylla det nuvarande kravet på enhetliga priser med minsta (eller om möjligt, ingen) paradoxalt avvisade order.
(3) Att utveckla, testa och föreslå en lämplig modell för samoptimering av energitillhandahållandet och upphandlingen av reserver på dagen före marknaden.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Alla deltagare på elmarknaden kan dra nytta av resultaten av detta projekt. Det inkluderar elproduktionsföretag, konsumenter, elmarknadsoperatörer, transmissionsystemoperatörer och reglerare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Optimering av icke-konvexiteter i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) för en 100 % förnybar framtid

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Mohammad Reza Hesamzadeh

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Optimering av icke-konvexiteter i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) för en 100 % förnybar framtid

bottom of page