top of page
Projektbeskrivning

Projektets fokus är samspelet mellan förnybara källor med växelriktare som nätgränsnitt, och skyddssystem. Projektet kommer att studera situationer med olika typer av växelriktarstyrning för att undersöka problem som kan uppstå med befintliga skyddsalgoritmer. Det överväger då holistiska alternativ för framtida skyddsalgoritmer och omriktarstyrning med god samverkan. Det ger användbart underlag för nätoperatörer, tillverkare av växelriktare och skyddsreläer och för standardisering av nya växelriktare.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Vi behöver en effektiv funktion av skyddssystemet för elnäten, även när övergången till mer förnybara källor pågår. Denna funktion är avgörande för tillförlitlig försörjning och säkerhet. De förnybara energikällorna som nu byggs beter sig mycket annorlunda jämfört med de klassiska källorna som förväntades när större delen av dagens system utformades. Problem uppstår redan med kompatibiliteten mellan förnybara källor och skyddssystem.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målet med projektet är att bidra till en säker skyddsfunktion av elnäten trots höga framtida nivåer av förnybara energikällor. Projektet arbetar med detta genom att förbättra förståelsen för kompatibilitetsproblem med dagens teknik och nästa generations omformare, samt föreslå skyddsalgoritmer och omformarstyrningsmetoder som samverkar.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

De direkta användarna av påverkade produkter (växelriktare, skyddsreläer) samt operatörer av elnät och elektriska generatorer. Tillverkare av dessa produkter har intresse av att implementera lämpliga funktioner. Andra forskare förväntas också ha intresse för resultaten. Slutligen bör alla nätanvändare dra nytta av framsteg på detta område genom förbättring av kvaliteten och/eller kostnaden för leverans. Projektet har en tillverkare som är starkt engagerad och en systemoperatör som ger ytterligare vägledning.

Sammanfattning

Projektnamn

Sampelet mellan Skyddsreläer och Nätbildande och Nätföljande Omvandlare

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-10-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Nathaniel Taylor

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Sampelet mellan Skyddsreläer och Nätbildande och Nätföljande Omvandlare

bottom of page