top of page
Projektbeskrivning

Den matematiska metoden peak-load pricing används till att förutse investerad kapacitet för varje traditionell produktionsteknologi på elmarknaden. I det här projektet vidareutvecklas den metoden, så att den även kan beakta icke-planerbar produktion, såsom vindkraft, och förbrukningsreduktion (efterfrågeflexibilitet).

Vidare generaliseras metoden, så att den kan beakta styrmedel, såsom skatter, nättariffer, kapacitetsmekanismer och stödsystem, med både rörliga och fasta komponenter – det vill säga styrmedel där en del är proportionell mot producerad energi i anläggningen och en annan del är proportionell mot anläggningens produktionskapacitet. Utfallet kommer att jämförs för att analysera vilken utformning av styrmedel som är mest effektivt för samhället.

Målet är att kunna rekommendera en utformning som står sig över tid, och som lämpar sig väl för en långsiktigt hållbar energipolitik.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Projektet är relevant för den planerade snabba utbyggnaden av elproduktionen i samband med energiomställningen. Projektet kommer studera hur bl.a. nät-tariffer, skatter och kapacitetsmekanismer påverkar investeringarna på elmarknaden. Sveriges effektreserv är ett exempel på kapacitetsmekanism. Ett annat är den kapacitetsmarknad som har förordats av Svenska Kraftnät.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målsättningen är att kunna dra slutsatser om vilka styrmedel som är mest effektiva för samhället.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Projektet är främst relevant för beslutsfattare på Sveriges myndigheter och på regeringskansliet samt elproducenterna.

Sammanfattning

Projektnamn

Styrmedel med fasta och rörliga komponenter och hur de påverkar investeringar på elmarknaden

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Affärsmodeller för elmarknaden

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-05-01

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Projektledare

Pär Holmberg

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Styrmedel med fasta och rörliga komponenter och hur de påverkar investeringar på elmarknaden

bottom of page