top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla en nätverksmodell över hela Sveriges låg-, mellan- och högspänningsnät. Nätverksmodellen är unik genom att den inte kräver någon känslig information om dagens elnät, samt dess geografiska täckning (hela Sverige). Ett mål är också att använda modellen utanför projektet då vi sett att det finns ett mycket stort intresse bland elnätsbolag, fordonstillverkare, Göteborg stad och myndigheter.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Elnätet kommer att få en större roll i takt med att vi bygger ut mer förnyelsebar energi, samt med en ökad elektrifiering av industrier och transporter. Elektrifieringen kommer, lokalt och regionalt, att skapa ett ökat effektbehov och kapacitetsbrist i elnätet. Projektet kommer ta fram en ny metod för att analysera kapacitetsbrist i elnätet för hela Sverige.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet kommer att utveckla en nätverksmodell över hela Sveriges låg-, mellan- och högspänningsnät. Modellen kommer att användas för att analysera:
(i) vart kommer vi potentiellt att få kapacitetsbrist i elnätet;
(ii) optimal placering av nya laster (t.ex. laddstationer för elbilar) och sol- och vindkraftverk för att minska påverkan på nätet; och
(iii) vart geografiskt får vi störst värde av energilagring. Ett mål är också att modellen ska användas utanför projektet då vi sett att det finns ett mycket stort intresse bland elnätsbolag, fordonstillverkare, Göteborg stad och myndigheter.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Elnätsoperatörer och energibolag, universitet och forskningsinstitut som bedriver forskning inom elsystem/elnät, intresse- och branschorganisationer, andra företag så som industrier och fordonstillverkare, Politiker och myndigheter.

Sammanfattning

Projektnamn

Utvärdering av kapacitetsbegränsningar i det svenska låg- och mellanspänningsnätet vid ett helt förnyelsebart elsystem

Program

Framtidens Elsystem

Kategori

Lokala energisystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Maria Taljegård

Kontakt

Maria Taljegård, maria.taljegard@chalmers.se, 031-772 1453.

Ryan Kronk, kronk@chalmers.se

Peiyuan Chen, peiyuan.chen@chalmers.se

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg stad

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Utvärdering av kapacitetsbegränsningar i det svenska låg- och mellanspänningsnätet vid ett helt förnyelsebart elsystem

bottom of page