Lokala energisystem

CLUE-Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen

ett pågående projekt som genomförts av Malmö kommun med John Hallbeck som projektledare.

CLUE kommer att utveckla och validera en verktygslåda med avsikt att stötta behoven för ett lokalt energisystem, och komplettera med nya styr- och visualiseringsverktyg som saknas i dagsläget. Integrationen med framtida IKT-arkitektur och utbytet med omkringliggande elsystem kommer att analyseras. Olika flexibilitetsresurser och deras respektive potential kommer utvärderas. CLUE ämnar leverera tydliga konceptbevis för verktygslådan, både i fristående fall, liksom i fall där den integreras i systemet. Flera olika typer av nyckelaktörer deltar i CLUE. Interna och externa behov, incitament samt framgångsfaktorer och barriärer kommer identifieras i gemensamma workshops där även tillvägagångssätt för fortsatt arbete och implementering kommer att utvecklas. Replikerbarhet, skalbarhet och samhällsekonomiska analyser är en viktig del av projektet för att identifiera den allmänna potentialen i framtida energisystem och möjlighet till implementering i andra regioner.

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

ett pågående projekt som genomförts av Luleå tekniska högskola med Valeriy Vyatkin som projektledare.

I projektet utvecklas och testas en modell för distribuerade nät, s.k. mikronät, innehållande elproduktion från sol, vind och vattenkraft och elförsörjning till datacenter. Lösningarna som utvecklas omfattar dels kommunikation mellan olika aktörer i mikronätet samt fallstudier kring incitament för datacenter att bidra med efterfrågeflexibilitet till elsystemet. Projektet är relevant för energiomställningen då det förväntas bidra med ökad kunskap och nya metoder för effektiv hantering av distribuerade energisystemresurser (både på lokal men även regional nivå). Projektet är ett delprojekt inom det internationella projektet ”SONDER”. Det internationella projektet ska genomföras av ett konsortium med partners från Sverige, Österrike och Schweiz.

Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät

ett avslutat projekt som genomförts av Chalmers Tekniska Högskola med Le Tuan  som projektledare.

Projektet syftar till att påskynda introduktionen av mikronät genom tre olika lösningar, vilka kommer att valideras i en rad testmiljöer. Utöver detta kommer tre demonstrationsanläggningar utvecklas i Sverige och Frankrike. Målet med detta är att skapa ny marknadsmöjligheter för olika intressenter och att därmed accelerera utvecklingen och integrationen av mikronät.

Multifunktionellt lokalt energilager

ett pågående projekt av AB Samarkand 2015 med Lisbeth Söderling  som projektledare

Projektet ämnar installera, testa och demonstrera ett energilager som del av ett lokalt mikronät bestående av lokal vattenkraft och solenergi. Projektet har som mål att öka tillförlitligheten i elförsörjningen inom mikronätet, säkerställa återställningen av kritisk infrastruktur vid elavbrott samt att använda systemet som en testanläggning för aktiv styrning av energianvändning. Projektet ska vidare utveckla strategier, metoder och beräkningsmodeller för energilager att användas som underlag för kunskaps -och resultatspridning till andra aktörer inom branschen.

Energilagringslösningar i nybyggda hyresfastigheten Trombonen

ett pågående projekt av Karlstads universitet med Hampus Piehl  som projektledare

Projektet ämnar utveckla och installera en lösning för energilagring och elbilspool baserat på ett likströmsnät i ett flerbostadshus i Karlstad. Anläggningen skall designas för att maximera konsumtion av egenproducerad el, samt utvecklas för att kunna användas som frekvensstöd åt elnätet. Systemet ska vidare utvärderas från ett användare -och teknikperspektiv, samt genomföra en studie för att undersöka eventuella legala hinder och lösningens kostnadseffektivitet. Projektgruppen består av representanter från akademin, byggsektorn, teknikleverantörer och elnätsbolag.

Integrering av datacenter med microgrid

ett avslutat projekt av Luleå tekniska universitet med Jan-Olov Johansson  som projektledare

Projektet ska visa att datacenter i kombination med förnybar elproduktion och energilagring kan vara en viktig del i framtida elsystem. Avsikten att demonstrera att installationen kan användas för lastutjämning och -balansering samt även ö-drift under perioder när förhållandena tillåter det.

Planering och dimensionering av mikronät med upp till ett par tusen abonnenter

ett pågående projekt av Luleå tekniska universitet med Mathias Bollen som projektledare

Projektet avser att göra en kvantitativ bedömning av behovet av flexibilitet i större mikronät. Det kommer att jämföras olika källor av flexibilitet och även att utveckla metoder för att välja lämpliga källor redan tidigt i planeringsfasen av ett större mikronät. Teoretiska metoder kommer att utvecklas och tillämpas på två verkliga fall, med 40 och 2000 kunder i norra Sverige.

FED - Fossil free energy district

ett pågående projekt av flera aktörer med Johanneberg Science Park som projektledare

Bakgrunden till projektet ”Fossil-free Energy District (FED)” är att en ökad mängd förnybar energi och ökade möjligheter att styra och kommunicera ger nya förutsättningar. Tanken är att bygga ett avgränsat energisamhälle, Local Energy Community, men som ändå är kopplat till näten. Energisystemet ska omfatta både el, fjärrvärme och kyla och målet är att bygga både batterier, en ackumulatortank, solceller och ett kyllager. Projektet kommer att testa och utvärdera tekniska lösningar, men även bygga upp en digital handelsplats och ta fram nya affärsmodeller och tjänster. Projektet tar energieffektiviseringen från byggnaden till kvarteret. Målet är att hitta tredjepartssamarbeten så att energisamhället kan fortleva efter projekttidens slut.

Vasakronans likströmsnät

ett pågående projekt av flera aktörer med Vasakronan som projektledare

Ett 760 Volts likströmsnät binder samman fyra byggnader som tillhör en kommersiell fastighet i Uppsala Science park. Samtliga byggnader är utrustade med solceller som tillsammans har en toppeffekt på 225 kWp. Genom likströmsnätet kan energi och effekt från solcellerna
fördelas mellan byggnaderna. En betydande del av fastighetens effekt- och energianvändning kommer från kylmaskiner för såväl byggnader som tillverkningsprocesser.

Lokalt energisystem i Simris

ett pågående projekt av flera aktörer med E.ON som projektledare

Lokala energisystem är ett utvecklingsprojekt för att göra avgränsade områden självförsörjande med förnybar el. Projektsiten som är belägen i den skånska byn Simris består av ett vindkraftverk med maxeffekt 500 kW och en solcellspark med maxeffekt 440 kW som ska försörja 150 elkunder, främst privathushåll, med förnybar el. Systemet utrustas med ett batterilager med maxeffekt 800 kW och lagringskapacitet 330kWh vilket ska kunna förse kunderna med el ca en halvtimme under en kall vinterdag. Det finns också en reservgenerator som drivs av HVO-diesel för ett par dagars bruk. Annan utrustning, såsom smart styrning av kundernas varmvattenberedare och värmepumpar testas också på siten. Det lokala energisystemet är anslutet till 10kV-nätet men kan kopplas loss för att testa total ö-nätdrift.

Off-grid och förnybart året runt med RE8760

ett pågående projekt av Nilsson Energy med Hans-Olof Nilsson som projektledare

Med hjälp av solceller, batterier, elektrolysör, vätgaslager, bränslecell, energieffektivisering, utnyttjande av spillvärme och geoenergi har Hans-Olof Nilsson byggt ett offgridhus utanför Göteborg. Projektet började som ett privat initiativ, men har nu blivit en kommersiell produkt, RE8760. Projektet har hiten tills lockat mer än 2000 besökare, både internationella och flera kunder runt om i Sverige har också visat intresse. I korthet Off-grid och förnybart året runt med RE8760 Placerad i Agnesberg, utanför Göteborg Projektstart: sedan 2015 har huset drivits off-grid Projektpartners: H-O Enterprise AB Ett till system är redan under byggnation av Hans-Olof med erfarenhet från det egna systemet– det som kallas Zero Sun Projekt i Skellefteå. Bland intressenterna finns dessutom fastighetsägare, energibolag, förskolor, energirådgivare, konsultföretag, högskolor, universitet och privatpersoner. Fler aktuella off-sgrid projekt med sol och vätgaslagring utöver det egna huset i Göteborg: (1) Solcellsdriven off-grid vätgasproduktion för Mariestads publika vätgastankstation tas i drift januari 2019. (2) Vårgårda Bostäder renoverar 6 st hus från miljonprogrammet till off-grid. Första huset inflyttningsklart dec 2019. Totalt 172 lägenheter i dessa 6 off-grid hus. (3) Mariestad påbörjar bygget av den första av 2 nya off-grid förskolor i februari 2019. (4) Åseda bygger nytt off-grid lägenhetshus med sol och vätgaslagring. (5) Nässjö bygger nytt off-grid visningshus med sol och vätgaslagring. (6) Ytterligare 3 projekt som får startdatum runt årskiftet.

Rund ikon 1 Affärsmodeller.png

Nyheter

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle AB - Torsgatan 11, plan 8 - 111 23

Stockholm - info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png